Ncn 406/2003
Datum rozhodnutí: 14.11.2003
Dotčené předpisy:
Ncn 406/2003

U S N E S E N Í

Nejvyšší soud České republiky rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Ljubomíra Drápala a soudců JUDr. Zdeňka Novotného a JUDr. Mojmíra Putny v právní věci žalobce L. A., zastoupeného advokátem, o odškodnění služebního úrazu, takto:

I. K projednání a rozhodnutí této věci jsou příslušné okresní soudy.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc postoupena k dalšímu řízení Obvodnímu soudu pro Prahu 7.

O d ů v o d n ě n í :

Žalobce zaslal Nejvyššímu soudu České republiky podání ze dne 18.9.2003, označené jako dovolání proti rozhodnutí ROS 487/98 ze dne 24.4.2003 a 8.4.2003 a proti rozhodnutí náměstka policejního prezidenta ve věci služebního poměru z 23.7.2003 č.j. 119 a 121, případně dalších, v záležitosti odškodnění pracovního úrazu . Z obsahu podání je zřejmé, že nesouhlasí s tím, jak bylo orgány příslušnými podle zákona č. 186/1992 Sb. rozhodnuto

o odškodnění jeho pracovního (služebního) úrazu.

Každé podání nebo jiný úkon účastníka soud posuzuje podle jeho obsahu, i když je nesprávně označen (§ 41 odst. 2 o.s.ř.). Z podání žalobce ze dne 18.9.2003 vyplývá, že podle jeho obsahu se nejedná o dovolání jakožto mimořádný opravný prostředek proti rozhodnutí odvolacího soudu, ale že se žalobce domáhá, aby ve věci odškodnění jeho služebního úrazu,

o níž rozhodli služební funkcionáři podle zákona č. 186/1992 Sb., o služebním poměru příslušníků Policie České republiky, ve znění pozdějších předpisů, dále jednal a rozhodl soud. I když podání nemá všechny potřebné náležitosti, je z jeho obsahu nepochybné, že jde

o žalobu podle ustanovení § 246 odst. 2 o.s.ř.

K projednání a rozhodnutí o takové žalobě jsou věcně příslušné okresní soudy (§ 249 odst. 1 o.s.ř.). Nejvyšší soud České republiky proto ve smyslu ustanovení § 104a odst. 4 o.s.ř. rozhodl o věcné příslušnosti okresních soudů s tím, že po právní moci usnesení bude věc postoupena Obvodnímu soudu pro Prahu 7 jako soudu věcně příslušnému (§ 104a odst. 6 o.s.ř.).

2

Neshledá-li důvody pro postup podle ustanovení § 104b odst. 1 o.s.ř., Obvodní soud pro Prahu 7 v dalším řízení věc projedná a rozhodne.

Proti tomuto usnesení není opravný prostředek přípustný.

V Brně dne 14. listopadu 2003

JUDr. Ljubomír Drápal, v. r.

předseda senátu