Nao 76/2013-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně senátu Mgr. Daniely Zemanové, soudkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudce JUDr. Miloslava Výborného v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, se sídlem Na Poříčním právu 376/1, Praha 2, o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č.j. MPSV-UM/10417/13/9S-JČK, ve věci námitky podjatosti uplatněné žalobcem proti soudcům Krajského soudu v Českých Budějovicích, t a k t o:

Soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věra Balejová, JUDr. Marie Krybusová a Mgr. Helena Nutilová n e j s o u v y l o u č e n y z projednávání a rozhodování ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 Na 94/2013.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích projednává žalobu ze dne 19. 9. 2013, kterou se žalobce domáhá přezkumu rozhodnutí Ministerstva práce a sociálních věcí, sídlem B. Němcové, Č. Budějovice, č.j. MPSV-UM/10417/13/9S-JČK .

Žalobce ve svém podání ze dne 26. 10. 2013 vznesl námitku podjatosti, v níž uvedl, že namítá strannost a aroganci KS v Č. Budějovicích, proto se domáhá přikázání právní věci jinému KS . Důvody, o něž se námitka opírá, netřeba opakovat, neboť jsou stěžovateli, zdejšímu soudu i soudkyním, jejichž podjatost je namítána, známy.

Žalobce namítl podjatost všech soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích. Je přitom zřejmé, že věc žalobce byla dle rozvrhu práce přidělena senátu (10 Na) daného soudu ve složení: JUDr. Věra Balejová, JUDr. Marie Krybusová a Mgr. Helena Nutilová. Nejvyšší správní soud se tedy zabýval nejdříve tím, zda je námitka podjatosti relevantní ve vztahu k těmto třem soudkyním. V případě, že by námitka podjatosti byla vůči nim nedůvodnou, nebrání nic tomu, aby soudkyně, jimž byla věc přidělena, věc projednaly a rozhodly; zkoumání podjatosti dalších soudců daného soudu by pak postrádalo smysl, neboť by nebyl dán důvod ke změně okruhu soudců, kteří mají věc vyřizovat. Teprve byla-li by u soudkyň senátu 10 Na námitka shledána důvodnou a byly-li by tyto soudkyně vyloučeny z projednávání a rozhodování věci, přistoupil by Nejvyšší správní soud následně ke zkoumání podjatosti ostatních soudců daného soudu.

Soudkyně oddělení správního soudnictví krajského soudu JUDr. Věra Balejová, JUDr. Marie Krybusová a Mgr. Helena Nutilová k věci uvedly, že se necítí podjatými, neboť nemají žádný osobní vztah k žalobci ani k věci, která je předmětem žaloby.

Podle ustanovení § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Podle ustanovení § 8 odst. 5 věty čtvrté s. ř. s. musí účastník řízení námitku podjatosti zdůvodnit a uvést konkrétní skutečnosti, z nichž podjatost soudce dovozuje.

Vyloučení soudce z důvodů uvedených v ustanovení § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci s tím, že příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (srov. čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod).

Za poměr k věci se považuje přímý zájem soudce na projednávané věci, zejména zájem na jejím výsledku. Podmínky pro vyloučení by nastaly také u soudce, který získal o věci poznatky jiným způsobem než dokazováním při jednání. Pochybnosti o nepodjatosti soudce pro jeho poměr k účastníkům či jejich zástupcům, kromě vztahů příbuzenských a obdobných vztahů, mohou vzniknout i tehdy, je-li soudcův vztah k účastníkům, případně zástupcům, zjevně přátelský či naopak nepřátelský. Platí přitom, že subjektivní hledisko účastníků řízení, případně soudců samotných, je podnětem pro rozhodování o eventuální podjatosti, avšak rozhodování o této otázce musí se dít výlučně na základě hlediska objektivního. Nestrannost soudce se předpokládá, pokud není prokázán opak. V některých případech však i vnější zdání nemusí být pro úsudek o nestrannosti soudce bez významu.

Vycházeje z těchto úvah, má Nejvyšší správní soud za zjevné, že neexistují žádné pochybnosti o nepodjatosti výše jmenovaných soudkyň Krajského soudu v Českých Budějovicích při projednávání a rozhodování uvedené věci. Každá z uvedených soudkyň jednoznačně vyloučila dřívější či současné vazby či vztahy, které by mohly v uvedeném směru vyvolat pochyby. Ostatně ani žalobce v tomto směru nepředestírá žádná tvrzení. Důvod pochybovat o nepodjatosti stěžovatelem osočených soudkyň nevyplývá ani z tvrzení žalobce o nedostatcích při zapisování podání a vedení spisů, ani z údajného četného odmítání jeho návrhů z důvodu vad. Proti nesprávnému a nezákonnému odmítání návrhů z důvodu (údajných) vad lze ostatně brojit zákonem připuštěnými opravnými prostředky. Výtky k postupu soudce v řízení nebo k jeho rozhodování v jiných věcech nejsou dle § 8 odst. 1 s. ř. s. způsobilými důvody pro vyloučení soudce z projednání a rozhodnutí věci.

Z obsahu spisu rovněž nevyplývá, že by se uvedené soudkyně podílely na projednávání nebo rozhodování předmětné věci u příslušného správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Ani v tomto směru žalobce opačná tvrzení nepředkládá.

Pro řečené neshledal Nejvyšší správní soud námitku podjatosti důvodnou, čehož výsledkem je výrok v tomto usnesení obsažený.

Tím odpadá nutnost rozhodovat o delegaci nutné (§ 9 odst. 1 s. ř. s.). Je tomu tak proto, že v důsledku přednostního rozhodnutí o námitce podjatosti vznesené žalobcem a nevyloučení uvedených soudkyň z projednávání a rozhodování předmětné věci, nenastala situace, že by pro vyloučení soudců specializovaných senátu místně příslušného soudu nebylo možno sestavit senát.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. listopadu 2013 Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu