Nao 65/2015-24

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: Ing. K. S., proti žalovanému: Katastrální úřad pro Jihočeský kraj, se sídlem Lidická tř. 124/11, České Budějovice, o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o námitce podjatosti soudkyň správního úseku Krajského soudu v Českých Budějovicích, vznesené žalobcem v řízení vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Českých Budějovicích JUDr. Věra Balejová a Mgr. Helena Nutilová n e j s o u v y l o u č e n y z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014.

Odůvodnění:

I. 1. Podnětem ze dne 10. 6. 2014 se žalobce domáhal opravy údajů v katastru nemovitostí, týkajících se pozemku parc. č. 2457/1 v k. ú. Týn nad Vltavou. Žalovaný neshledal důvod pro zahájení řízení a podání žalobce bez reakce založil do spisu.

II. 2. Žalobce podal dne 30. 12. 2014 u Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu na ochranu proti nečinnosti žalovaného.

3. Podáním ze dne 10. 2. 2015 žalobce namítl podjatost soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové. Žalobce spatřoval důvod podjatosti soudkyň v jejich účasti na rozhodování o dřívějších žalobách týkajících se opravy geometrického a polohového určení pozemku parc. č. 2457/1 v k. ú. Týn nad Vltavou. V obou případech krajský soud žalobu zamítl, a to rozsudkem ze dne 10. 3. 2010, č. j. 10 Ca 141/2009-35, resp. ze dne 26. 2. 2014, čj. 10 A 99/2013-65. V obou řízeních krajský soud odmítl provést důkaz grafickým znázorněním výsledků digitalizace předmětného pozemku.

III. 4. Krajský soud předložil Nejvyššímu správnímu soudu spis k rozhodnutí o námitce podjatosti podle § 8 odst. 5 s. ř. s. spolu s vyjádřením soudkyň JUDr. Věry Balejové a Mgr. Heleny Nutilové. Soudkyně shodně prohlásily, že nemají žádný vztah k žalobci ani k věci, která je předmětem žaloby. Účast na předchozích řízeních nepovažovaly za důvod podjatosti. Dále poukázaly na skutečnost, že žalobce nebyl v těchto věcech úspěšný ani v kasačním řízení IV.

5. Námitka podjatosti vznesená žalobcem ve věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014 není důvodná.

6. Soudci jsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, pokud se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou také soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech (§ 8 odst. 1 s. ř. s.).

7. Žalobce brojil proti postupu a rozhodování soudkyň JUDr. Balejové a Mgr. Nutilové právě pro jejich rozhodování v jiných věcech vedených u Krajského soudu v Českých Budějovicích. Taková námitka nemůže být důvodem pro vyloučení soudce (§ 8 odst. 1 s. ř. s.; viz také rozsudek Nejvyššího správního soudu ze dne 19. 3. 2008, čj. 6 Ads 123/2007-53, všechna citovaná rozhodnutí Nejvyššího správního soudu jsou dostupná na www.nssoud.cz).

8. Jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti soudkyň, žalobce neuvedl. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření obou soudkyň.

9. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že soudkyně JUDr. Věra Balejová a Mgr. Helena Nutilová nejsou vyloučeny z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 190/2014.

10. Závěrem Nejvyšší správní soud podotýká, že již usnesením ze dne 24. 10. 2013, čj. Nao 62/2013-48, upozornil žalobce na skutečnost, že podjatost soudce nelze namítat z důvodu jeho postupu a rozhodování v jiné věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 17. března 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu