Nao 56/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: P. Č., proti žalované: Česká advokátní komora, se sídlem Národní třída 16, Praha 1, o přezkoumání rozhodnutí předsedy žalované č. j. 3282/11, o námitce podjatosti vznesené žalobcem proti soudcům specializovaného 11. senátu Městského soudu v Praze,

takto:

Předsedkyně senátu JUDr. Hana Veberová, soudkyně JUDr. Jitka Hroudová a soudce Mgr. Marek Bedřich n e j s o u v y l o u č e n i z projednávání a rozhodování věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 115/2013.

Odůvodnění:

Žalobou ze dne 28. 1. 2012 domáhá se žalobce přezkoumání v záhlaví uvedeného rozhodnutí žalované. V řízení pak podáním ze dne 20. 9. 2013 uplatnil námitku podjatosti všech soudců 11. senátu Městského soudu v Praze. Konkrétně uvedl, že jej soudci tohoto senátu svévolně uvádějí v omyl a hrubě šikanují. Dále dle názoru žalobce také kdoví, zda se předmětná žaloba vůbec týká rozhodnutí České advokátní komory, a soudci si musí být vědomi toho, že Česká advokátní komora ani jeden její orgán nejsou správním úřadem.

Soudkyně a soudce 11. senátu Městského soudu v Praze ve svých vyjádřeních shodně uvedli, že nemají žádný vztah k účastníkům či k projednávané věci, soudkyně žalobce osobně neznají, soudce uvedl, že ho zná pouze z úřední činnosti.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům či jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Po zhodnocení obsahu žalobcova podání dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky k vyloučení soudců dle výše citovaného ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. nejsou dány. Žalobce neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, jež by svědčily o poměru členů 11. senátu Městského soudu v Praze k věci či k účastníkům, námitky proti postupu soudců v řízení pak s ohledem na větu druhou uvedeného ustanovení nejsou k jejich vyloučení z projednávání a rozhodování věci způsobilé. Nejvyšší správní soud proto rozhodl, jak ve výroku uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s. ).

V Brně dne 16. října 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu