Nao 300/2015-36

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobců: a) A. H., b) Z. P., proti žalovanému: Obvodní soud pro Prahu 1, se sídlem Ovocný trh 587/14, Praha 1, ve věci žaloby na ochranu před nezákonným zásahem, v řízení o kasační stížnosti žalobce a) proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. 8. 2015, čj. 6 A 139/2015-28, o námitce podjatosti soudkyně a soudců devátého senátu Nejvyššího správního soudu Barbary Pořízkové, Radana Malíka a Petra Mikeše vznesené žalobcem ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 246/2015,

takto:

Soudkyně a soudci Nejvyššího správního soudu Barbara Pořízková, Radan Malík a Petr Mikeš n e j s o u v y l o u č e n i z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 246/2015.

Odů v odn ěn í:

[1] Žalobce a) podal kasační stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze označenému v záhlaví. Poté, co byl poučen o složení devátého senátu Nejvyššího správního soudu, který má rozhodovat o jeho kasační stížnosti, vznesl námitku podjatosti všech členů tohoto senátu. Zdůvodnil ji tím, že tito soudci úmyslně překrucují zákony ČR nebo je neznají v řízení sp. zn. 9 As 144/2015 . Věc byla proto přidělena desátému senátu k rozhodnutí o námitce podjatosti.

[2] Soudci devátého senátu shodně ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedli, že nemají žádný vztah k věci ani ke stěžovateli. Jejich pracovní vztah k žalovanému je dán u všech soudců NSS a ani ten nezakládá jejich podjatost.

[3] Námitka podjatosti byla v souladu s rozvrhem práce přidělena k rozhodnutí desátému senátu Nejvyššího správního soudu.

[4] Námitka podjatosti je nedůvodná.

[5] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Námitka podjatosti založená pouze na rozhodování soudce v jiných věcech je tedy dle § 8 odst. 1 s. ř. s. nedůvodná. Jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti soudců devátého senátu, stěžovatel neuvedl. Takové skutečnosti nevyplývají ani z jejich vyjádření k námitce podjatosti.

[6] Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že soudkyně a soudci NSS Barbara Pořízková, Radan Malík a Petr Mikeš nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 9 As 246/2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 18. listopadu 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu