Nao 293/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyně Michaely Bejčkové a soudce Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: Ing. J. H., proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, ve věci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 11. 5. 2017, čj. 21686/17/5100-31462-708633, o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Krajského soudu v Ústí nad Labem pod sp. zn. 15 Af 101/2017

takto:

Soudci Krajského soudu v Ústí nad Labem JUDr. Markéta Lehká, Ph.D., Mgr. Václav Trajer, JUDr. Petr Černý, Ph.D., a Mgr. Ing. Martin Jakub Brus n e j s o u v y l o u č e n i z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 15 Af 101/2017.

Odůvodnění: Žalobce dne 24. 7. 2017 napadl žalobou u Krajského soudu v Brně rozhodnutí správního orgánu označené v záhlaví. Usnesením ze dne 8. 8. 2017 tento soud postoupil podle § 7 odst. 5 s. ř. s. věc Krajskému soudu v Ústí nad Labem, neboť v prvním stupni vydal ve věci rozhodnutí Finanční úřad pro Ústecký kraj. Ten má sídlo v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, který je proto podle § 7 odst. 2 s. ř. s. místně příslušným soudem k projednání věci.

V průběhu řízení Krajský soud v Ústí nad Labem vyzval žalobce ke splnění poplatkové povinnosti za žalobu a návrh na přiznání odkladného účinku. Žalobce na to reagoval žádostí o osvobození od soudních poplatků a ustanovení advokáta, ke které připojil také námitku podjatosti všech soudců tohoto krajského soudu v aktuálním obsazení a navrhl, aby byli neprodleně vyloučeni z projednávání a rozhodnutí jeho věci. Uvedl, že věc musí být přikázána jinému soudu téhož stupně z důvodu delegace nutné, protože opět reálně hrozí, že jimi bude pokračováno v dalším pokořování nezávislého, nestranného, odborného a spravedlivého rozhodování soudů . Text oznámení je formulován tak, že žalobce vznáší námitku podjatosti vůči všem soudcům Krajského soudu v Ústí nad Labem, ve skutečnosti však námitka směřuje vůči soudcům správního úseku tohoto soudu. Krajský soud předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o této námitce.

Soudci správního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem ve svém vyjádření k námitce podjatosti shodně uvedli, že se ve vztahu k žalobci ani k projednávané věci necítí jakkoliv podjati a námitku považují za zcela nedůvodnou.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Žalobce ve svém podání neuvedl žádné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti všech soudců správního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem, ani důvod, pro který by bylo možné považovat tyto soudce za osoby s poměrem k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření soudců k námitce podjatosti.

Námitka podjatosti je tedy dle § 8 odst. 1 s. ř. s. nedůvodná.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že soudci správního úseku Krajského soudu v Ústí nad Labem nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 15 Af 101/2017.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 25. října 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu