Nao 286/2017-74

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Miloslava Výborného a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Petry Weissové v právní věci žalobce: J. V., proti žalovanému: Krajský úřad Moravskoslezského kraje, se sídlem 28. října 117, Ostrava, za účasti: I) Ředitelství silnic a dálnic, se sídlem Na Pankráci 56, Praha 4, zastoupeného JUDr. Markem Křížem, Ph.D., advokátem se sídlem Masarykovo nám. 91/28, Karviná-Fryštát, II) Telia Carrier Czech Republic a.s., se sídlem K červenému dvoru 3269/25a, Praha 3, proti rozhodnutí ze dne 18. 6. 2015, čj. MSK 52281/2015, o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 A 98/2015,

takto:

Soudce Krajského soudu v Ostravě JUDr. Daniel Spratek, Ph.D. n e n í v y l o u č e n z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 22 A 98/2015.

Odůvodnění:

[1] Žalobou ze dne 25. 9. 2015 napadl žalobce u Krajského soudu v Ostravě rozhodnutí správního orgánu označené v záhlaví. V průběhu jednání před krajským soudem dne 26. 4. 2017 žalobce uvedl, že soudce JUDr. Spratek bydlí nedaleko silnice X, resp. X v N., což může ovlivňovat jeho rozhodování vzhledem k intenzitě provozu a emisím v lokalitě, kde žije . Uvedené prohlášení vyhodnotil krajský soud jako námitku podjatosti a věc proto předložil Nejvyššímu správnímu soudu.

[2] Soudce JUDr. Daniel Spratek ve svém vyjádření uvedl, že je pravdou, že bydlí asi 0, 5 km od dotčené silnice X, která je ve výstavbě a která se má napojovat na plánovanou silnici X (dále jen dotčené komunikace ); podle něj je lokalita jeho bydliště bez přímé vazby na projednávanou věc, proto se necítí být podjatý.

[3] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Žalobce uvádí, že soudce JUDr. Daniel Spratek bydlí nedaleko dotčených komunikací. Jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti namítaného soudce, neuvedl. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření JUDr. Spratka, Ph.D, či z připojených spisů. Důvody, pro které by bylo možné považovat soudce za osobu s poměrem k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům, nebyly tedy ani tvrzeny a ani Nejvyšším správním soudem zjištěny.

[4] Námitka podjatosti je proto nedůvodná. Bylo proto rozhodnuto, jak je ve výroku tohoto usnesení uvedeno.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 16. října 2017

JUDr. Miloslav Výborný předseda senátu