Nao 262/2017-71

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně Daniely Zemanové, soudkyň Michaely Bejčkové a Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: V. D., proti žalovanému: Ministerstvo zahraničních věcí, se sídlem Loretánské náměstí 5/101, Praha 1, ve věci žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ze dne 6. 4. 2017, čj. 100237/2017-OAZi, o námitce podjatosti vznesené žalobcem ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 112/2017,

takto:

Předsedkyně senátu Městského soudu v Praze JUDr. Hana Veberová n e n í v y l o u č e n a z projednávání a rozhodování věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 11 A 112/2017.

Odůvodnění: Žalobce dne 2. 6. 2017 napadl žalobou u Městského soudu v Praze rozhodnutí správního orgánu označené v záhlaví. V průběhu řízení před městským soudem učinil dne 4. 7. 2017 oznámení, ve kterém mimo jiné uváděl: o vyloučení podjaté paní předsedkyně Městského soudu v Praze paní JUDr. Hany Veberové z projednávání a rozhodování ve věci čj. 11 A 112/2017 a to od počátku řízení . Z obsahu oznámení bylo zřejmé, že žalobce vznáší námitku podjatosti vůči předsedkyni senátu. Věc byla proto předložena Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o této námitce.

Předsedkyně senátu ve svém vyjádření k námitce podjatosti uvedla, že nemá vztah k účastníkům řízení ani k projednávané věci a podjatá se necítí. Žalovaný se k obsahu námitky ve lhůtě stanovené soudem nevyjádřil.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Žalobce uvádí, že je zde důvodné podezření o zlobě a záměrech podjaté paní soudkyně JUDr. Veberové, jenž vyhrožuje, že un-fair řízení čj. 11 A 112/2017 bez aktivní účasti paní advokátky s právní pomocí pro navrhovatele odmítne a rozhodne bez nařízeného veřejného jednání před tváří tohoto městského soudu v Praze . Jiné konkrétní skutečnosti, které by zavdávaly pochybnost o nepodjatosti předsedkyně senátu, stěžovatel neuvedl. Takové skutečnosti nevyplývají ani z vyjádření předsedkyně senátu k námitce podjatosti. Z podání žalobce proto nevyplývá, že by byl dán důvod pochybovat o podjatosti předsedkyně senátu. Žalobce neuvedl důvody, pro které by bylo možné považovat předsedkyni senátu za osobu s poměrem k věci, účastníkům nebo jejich zástupcům.

Námitka podjatosti je tedy dle § 8 odst. 1 s. ř. s. nedůvodná.

Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že předsedkyně senátu JUDr. Hana Veberová není vyloučena z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 112/2017.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. srpna 2017

Daniela Zemanová předsedkyně senátu