Nao 211/2015-28

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Jiřího Pally v právní věci žalobce: Nejvyšší státní zástupce, se sídlem Jezuitská 4, Brno, proti žalovanému: Energetický regulační úřad, se sídlem Masarykovo náměstí 5, Jihlava, za účasti osoby zúčastněné na řízení: Enfinity 22, s. r. o., se sídlem Ovocný trh 12, Praha 1, zastoupené advokátem JUDr. Stanislavem Kadečkou, se sídlem AK Teplého 2786, Pardubice, o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 20. 12. 2010, č. j. 13762-9/2010-ERU, ze dne 14. 3. 2012, č. j. 02392-4/2012-ERU a ze dne 18. 9. 2013, č. j. 11228-5/2013-ERU, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 17. 4. 2015, č. j. 62 A 113/2013-110,

takto:

Předseda senátu JUDr. Petr Průcha n e n í v y l o u č e n z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 As 92/2015.

Odůvodnění:

Kasační stížností napadl žalobce v záhlaví uvedený rozsudek Krajského soudu v Brně, jímž byla zamítnuta jeho žaloba proti rozhodnutí žalovaného vydaným ve věci licence na výrobu elektřiny pro osobu zúčastněnou na řízení.

Podle rozvrhu práce byla věc k projednání a rozhodnutí přidělena šestému senátu Nejvyššího správního soudu ve složení předseda senátu JUDr. Petr Průcha a soudci Mgr. Jana Brothánková a JUDr. Tomáš Langášek.

Oznámením ze dne 2. 7. 2015 sdělil předseda senátu JUDr. Petr Průcha předsedovi Nejvyššího správního soudu podle § 8 odst. 3 s. ř. s. skutečnost, která by dle jeho názoru mohla zakládat pochybnosti o jeho nepodjatosti při rozhodování uvedené věci. Osoba zúčastněná na řízení je zastoupena advokátem JUDr. Stanislavem Kadečkou, který je současně pedagogem Katedry správní vědy a správního práva na Právnické fakultě MU v Brně, na níž JUDr. Petr Průcha na částečný úvazek také působí. V těchto pracovně právních vztazích jsou tedy oba jmenovaní kolegové.

I když má JUDr. Petr Průcha za to, že ho uvedená skutečnost fakticky nemůže co do nestrannosti a objektivity soudního rozhodování ovlivnit, nelze vyloučit, že vnější pozorovatel může mít názor opačný.

Předseda Nejvyššího správního soudu neshledal, že by byl dán důvod vyloučení soudce pro podjatost a určil proto v rámci své pravomoci podle § 8 odst. 3, věta poslední, s. ř. s., senát, který o oznámení rozhodne.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti.

Při posouzení věci vycházel soud především z premisy, že vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci by mělo být opatřením jen zcela výjimečným, neboť jedním ze základních principů, o něž se opírá právo na spravedlivý proces, je princip zákonného soudce. Důvodem pro vyloučení soudce ve smyslu § 8 odst. 1 s. ř. s. tedy nemůže být jakýkoliv jeho vztah k věci, účastníkům či jejich zástupcům, ale vztah natolik intenzivní a rovnováhu v postavení procesních stran vychylující, že by převážil zájem na zachování obsazení soudu podle předem daných pravidel.

Takovýto intenzivní vztah soud ve věci neshledal. Předseda senátu JUDr. Petr Průcha nemá žádný vztah k věci ani k účastníkům, sám pak připouští určitý vztah k zástupci osoby zúčastněné na řízení. I když lze dovodit, že ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. se vztahuje nejen na zástupce účastníků, ale s použitím mírně extenzivního výkladu i na zástupce osob zúčastněných na řízení, pouhý pracovně právní poměr u společného zaměstnavatele mimo justici, který navíc ani není spojen s postavením vzájemné nadřízenosti a podřízenosti či s osobním přátelským vztahem mezi nimi, není zásadní skutečností, která by mohla sama o sobě vzbudit zásadní pochybnosti o nepodjatosti jmenovaného. K tomu je třeba vzít dále v úvahu jeho prohlášení, že ani subjektivně mu v nestranném rozhodování sporu nic nebrání a také skutečnost, že účastníci řízení i osoba zúčastněná na řízení, ač byli o složení senátu poučeni, sami námitku podjatosti jmenovaného nevznesli.

S ohledem na výše uvedené soud rozhodl tak, že předseda senátu JUDr. Petr Průcha není vyloučen z projednávání a rozhodnutí uvedené věci.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 24. července 2015

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu