Nao 190/2015-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovaným: 1) předseda Okresního soudu v Českém Krumlově, se sídlem Linecká 284, Český Krumlov, 2) předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích, se sídlem Zátkovo nábřeží 2, České Budějovice, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, o návrhu na přikázání věci jinému soudu,

takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích pod sp. zn. 10 A 90/2015 s e př i k a z u j e Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobce podal u věcně a místně příslušného Krajského soudu v Českých Budějovicích žalobu na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu, kterou se domáhá, aby soud zakázal žalovaným pokračovat v porušování jeho práva na řádné doručení písemností soudu a na racionální styk se soudem. V žalobě současně namítl podjatost všech soudců Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Krajský soud v Českých Budějovicích předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu jednak s návrhem na delegaci podle ust. § 9 odst. 2 s. ř. s., neboť jedním ze žalovaných je předseda tohoto soudu, a jednak v souvislosti s námitkou podjatosti, kterou žalobce vznesl vůči všem soudcům krajského soudu.

K návrhu na delegaci se vyjádřil pouze žalovaný 2), který navrhl, aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Hradci Králové. Důležitým důvodem pro přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu je skutečnost, že žalobce v uplynulém období podal u Krajského soudu v Českých Budějovicích desítky stížností, ve kterých vyslovil svou nespokojenost s postupem soudu, předsedy soudu, místopředsedy soudu, ředitele správy soudu i dalších zaměstnanců soudu. Tato podání vyřizoval žalovaný 2) z pozice předsedy krajského soudu, který je na základě návrhu nyní v postavení osoby žalované. Proto podle jeho názoru by nebylo vhodné, aby tuto věc vyřizoval Krajský soud v Českých Budějovicích.

Podle ust. § 9 odst. 1 s. ř. s. přikáže Nejvyšší správní soud věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát.

Podle ust. § 9 odst. 2 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Krajský soud v Českých Budějovicích v návrhu na delegaci odkázal na ust. § 9 odst. 2 s. ř. s., tedy na delegaci vhodnou. V daném případě se však podle Nejvyššího správního soudu nejedná o delegaci vhodnou, ale je na místě postup podle odst. 1 citovaného ustanovení, který upravuje delegaci nutnou. Žalovaným 2) je totiž předseda Krajského soudu v Českých Budějovicích a v takovém případě jsou dány důvodně objektivní pochybnosti o nepodjatosti všech soudců specializovaných senátů tohoto soudu.

K otázce objektivní pochybnosti o nepodjatosti soudců v situaci, kdy by měli rozhodovat o žalobě proti předsedovi soudu, u něhož sami působí, se Nejvyšší správní soud již vyslovil v rozsudku ze dne 30. 9. 2005, č. j. 4 As 14/2004-70, www.nssoud.cz, v němž uvedl, že vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoli na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít o jeho nepodjatosti pochybnost .

V této souvislosti lze poukázat i na obecnou právní zásadu nemo iudex in causa sua , podle které nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci. Ve sporu mezi dvěma subjekty musí vždy rozhodovat nezávislý třetí subjekt.

Pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného krajského soudu tedy nelze sestavit senát, a z toho důvodu jsou splněny zákonné podmínky pro přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu podle ust. § 9 odst. 1 s. ř. s.

Vzhledem k výše uvedenému Nejvyšší správní soud proto přikázal věc Krajskému soudu v Hradci Králové, neboť v jeho působnosti se nachází bydliště žalobce.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. června 2015

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu