Nao 184/2015-128

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců Mgr. Ondřeje Mrákoty a JUDr. Jakuba Camrdy v právní věci žalobce: J. M., proti žalovanému: 1) Krajský úřad Moravskoslezského kraje, 28. října 117, Ostrava, 2) Městský úřad Bruntál, Nádražní 994/20, Bruntál, o žalobě vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 5 Na 4/2015, o námitce podjatosti soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monice Javorové,

takto:

Soudkyně Krajského soudu v Ostravě JUDr. Monika Javorová n e n í v y l o u č e n a z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Krajského soudu v Ostravě, pod sp. zn. 5 Na 4/2015.

Odůvodnění:

Podáním doručeným označenému krajskému soudu dne 26. 5. 2015 žalobce namítl podjatost soudkyně JUDr. Moniky Javorové s tím, že jmenovaná nevyhověla návrhu žalobce na povolení provedení důkazů správními spisy v rámci uložení splnění procesních povinností žalobce a odepřela mu právo seznámit se s kompletním obsahem správních spisů, kdy současně žalobce dále podával návrh dle § 99 odst. 1 o. s. ř., aby soud účastníkům sdělil svůj předešlý názor na věc, a to včetně toho, zda lze mít na základě dosud navrhovaných listinných důkazních prostředků (správních spisů) jejich tvrzení za prokázaná.

Nejvyšší správní soud posoudil vznesenou námitku podjatosti a dospěl k závěru, že není důvodná.

Podle § 8 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s. ), jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem pro vyloučení nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Podle citovaného ustanovení je důvodem pro vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci jednak skutečnost, že se podílel na jejím rozhodování již v předchozím správním či soudním řízení a jednak takový vnitřní vztah soudce k věci samé, k účastníkům či k jejich zástupcům, že míra a povaha tohoto vztahu poskytuje důvod k pochybnostem o jeho nepodjatosti. Důvodem k vyloučení soudce pro podjatost však není jeho postup v projednávané věci, jakož ani postup při rozhodování jiných věcí. V rozhodovací činnosti soudce se projevuje jeho nezávislost a účastníkův nesouhlas s právními závěry, např. v otázce posouzení důvodnosti žaloby či odmítnutí věcného posouzení žaloby z procesních důvodů, které soudce vyslovil, je při hodnocení otázek podjatosti bezvýznamný. Soudce může být vyloučen z rozhodování jen z objektivních důvodů, nikoli pro subjektivní přesvědčení účastníka o nesprávnosti jeho dřívějších rozhodnutí nebo postupu ve věci. Kategorii nestrannosti soudce je proto třeba vnímat šířeji. Za objektivní nelze považovat to, jak se nestrannost soudce pouze subjektivně jeví vnějšímu pozorovateli (účastníkovi řízení), nýbrž to, zda reálně neexistují okolnosti, které by mohly objektivně vést k legitimním pochybnostem o tom, že soudce má k věci určitý, nikoliv nezaujatý vztah. Subjektivní hledisko účastníků řízení o podjatosti může být podnětem k jejímu zkoumání; rozhodování o této otázce se však musí dít výlučně na základě hlediska objektivního (shodně též nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 370/04).

V daném případě žalobce ve své námitce podjatosti nesouhlasil s tím, jak jmenovaná soudkyně rozhodla o jeho návrhu. To však podle výslovného znění zákona nemůže být důvodem pro vyloučení soudce z nyní projednávané věci žalobce. Citované ustanovení § 8 odst. 1 s. ř. s. uvádí, že důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech. Žalobcem tvrzené skutečnosti proto nelze považovat za takové, které by svědčily o existenci zvláštního poměru uvedené soudkyně k žalobci, žalovaným či k věci samé, pro nějž by mohly existovat pochybnosti o její nepodjatosti. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl tak, jak je uvedeno ve výroku tohoto usnesení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 16. června 2015

JUDr. Lenka Matyášová předsedkyně senátu