Nao 134/2015-30

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna, soudkyně Daniely Zemanové a soudce Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: JASA trans, s. r. o., se sídlem Křižíkova 2081, Benešov, zast. JUDr. Martinem Vychopněm, advokátem se sídlem Masarykovo nám. 225, Benešov, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 20. 12. 2012, čj. 7771/12-1300-203500, v řízení o kasační stížnosti žalovaného proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, čj. 45 Af 13/2013-152, o vyloučení soudce z projednávání a rozhodnutí věci,

takto:

Soudce Nejvyššího správního soudu JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. j e v y l o u č e n z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 5 Afs 77/2015.

Odůvodnění:

[1] Žalovaný kasační stížností ze dne 9. 4. 2015 napadl rozsudek Krajského soudu v Praze ze dne 25. 3. 2015, čj. 45 Af 13/2013-152, kterým bylo zrušeno rozhodnutí Finančního ředitelství v Praze ze dne 20. 12. 2012, čj. 7771/12-1300-203500, a věc vrácena žalovanému k dalšímu řízení.

[2] Kasační stížnost byla zapsána pod sp. zn. 5 Afs 77/2015 a dle rozvrhu práce je k jejímu projednání a rozhodnutí určen senát ve složení: JUDr. Lenka Matyášová, Ph.D., JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. a Mgr. Ondřej Mrákota.

[3] V podání ze dne 20. 4. 2015 vznesla žalobkyně námitku podjatosti soudce JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. z důvodu jeho poměru k zástupci žalobkyně. Právní zástupce žalobkyně JUDr. Martin Vychopeň je advokátem AK Camrda, Premus, Vychopeň, Vachoušek, Zeman a partneři, ve kterém působí také JUDr. Jan Camrda, otec soudce JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. Žalobkyně dále uvedla, že advokát JUDr. Jan Camrda se svou konzultační činností podílel na přípravě žaloby v projednávané věci. Byť zde není přímý vztah mezi soudcem JUDr. Jakubem Camrdou, Ph.D. a právním zástupcem žalobkyně, mohl by příbuzenský poměr společníka zástupce žalobkyně založit pochybnost o nezávislém a nestranném rozhodování namítaného soudce.

[4] Soudce JUDr. Jakub Camrda, Ph. D. k námitce podjatosti uvedl, že se cítí být podjatý v projednávané věci z důvodu působení jeho otce JUDr. Jana Camrdy v téže advokátní kanceláři, ve které působí zástupce žalobkyně, a rovněž z důvodu podílení se jeho otce na přípravě žaloby v projednávané věci.

[5] Námitka podjatosti byla postupem podle § 8 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), předložena k rozhodnutí jinému senátu Nejvyššího správního soudu, který o ní uvážil následovně.

[6] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce však nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

[7] Nejvyšší správní soud považuje za vhodné úvodem připomenout, že vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí věci lze jen výjimečně a ze skutečně závažných důvodů (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, čj. Nao 19/2003-16). Tento postup je v souladu s ústavní zásadou, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod); přípustnou výjimkou z této zásady je pouze vyloučení soudce ze zákonem stanovených důvodů. Tyto výjimky nejsou s uvedenou zásadou v rozporu, naopak akcentují ústavní princip nestrannosti soudců.

[8] Z ustálené judikatury Nejvyššího správního soudu i Ústavního soudu vyplývá, že nestrannost soudce je především subjektivní psychickou kategorií, jež vyjadřuje vnitřní vztah soudce k projednávané věci. Při posuzování námitky podjatosti je však třeba nestrannost vnímat především z hlediska objektivního, tzn. zkoumat, zda skutečně existují objektivní okolnosti, jež vyvolávají oprávněné pochybnosti o nezaujatosti soudce v konkrétním případě.

[9] K významu těchto dvou hledisek podjatosti při rozhodování o tom, zda je soudce vyloučen z projednání a rozhodnutí věci, se vícekráte vyjádřil Nejvyšší správní soud, Ústavní soud i Evropský soud pro lidská práva. Pro zhodnocení toho, zda je skutečně nezbytné soudce z projednání a rozhodnutí věci vyloučit, je relevantní především objektivní úvaha, zda s ohledem na okolnosti konkrétního případu lze mít za to, že by soudce podjatý být mohl; subjektivní vnímání účastníkem řízení je sice důležité, ale nikoliv rozhodující. Naproti tomu bez významu není ani legitimní obava účastníka o nestrannosti (Mežnarić proti Chorvatsku, rozsudek Evropského soudu pro lidská práva z 15. 7. 2005, č. 71615/01).

[10] Nejvyšší správní soud v souladu s výše uvedenými názory při posuzování dané námitky podjatosti zkoumal, zdali lze mít na základě objektivní úvahy za to, že soudce JUDr. Jakub Camrda, Ph.D. by mohl být v dané věci podjatý; dospěl k závěru, že podmínky k vyloučení soudce dle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou dány.

[11] Žalobkyně byla v žalobním řízení a je i v kasačním řízení před Nejvyšším správním soudem zastoupena advokátem JUDr. Martinem Vychopeněm, jenž vykonává advokátní činnost v téže advokátní kanceláři jako otec soudce JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. Dle tvrzení žalobkyně potvrzeného vyjádřením namítaného soudce se jeho otec jako advokát podílel na přípravě argumentace, jíž žalobkyně před Krajským soudem v Praze hájila svá práva. Je tedy zřejmé, že ač JUDr. Jan Camrda přímo nezastupuje žalobkyni v řízení před správními soudy, v projednávané kauze aktivně působil. Dle Nejvyššího správního soudu tu tedy mohou z objektivního hlediska vzniknout pochybnosti o nepodjatosti soudce JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. ve věci. V daném případě nejde o vztah, který by bylo možno označit za méně intenzivní, nikoliv přetrvávající, od kterého by se mohl soudce oprostit; takové možnosti nic nenasvědčuje (srov. např. závěry k některým kolegiálním vztahům v usneseních ze dne 27. 8. 2013, čj. Nao 41/2013-56, nebo ze dne 13. 3. 2014, čj. Nao 86/2014-15). pokračování

[12] Z uvedených důvodů rozhodl desátý senát Nejvyššího správního soudu o vyloučení soudce JUDr. Jakuba Camrdy, Ph.D. z projednání a rozhodnutí věci vedené pod sp. zn. 5 Afs 77/2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. května 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu