Nao 133/2015-47

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudců Radana Malíka a Miloslava Výborného v právní věci žalobkyně: S. K. G., zast. Mgr. Václavem Slukou, advokátem se sídlem Koněvova 128/1715, Praha 3, proti žalovanému: Ministerstvo vnitra, Odbor azylové a migrační politiky, se sídlem Nad Štolou 936/3, Praha 7, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 3. 10. 2014, čj. OAM-313/VL-07-P10-R2-2008, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 10. 3. 2015, čj. 1 Az 40/2014-39, o námitce podjatosti uplatněné žalobkyní v řízení o kasační stížnosti vedeném pod sp. zn. 6 Azs 76/2015 proti soudci Nejvyššího správního soudu Petru Průchovi a soudkyni téhož soudu Lence Matyášové,

takto:

Soudce Nejvyššího správního soudu Petr Průcha a soudkyně téhož soudu Lenka Matyášová nejsou v y l o u č e n i z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Azs 76/2015.

Odůvodnění:

[1] U Městského soudu v Praze se žalobkyně domáhala zrušení rozhodnutí, jímž jí žalovaný neudělil mezinárodní ochranu. Městský soud její žalobu v záhlaví označeným rozsudkem zamítl. Žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) následně podala kasační stížnost.

[2] Dne 21. 4. 2015 stěžovatelka zdejšímu soudu odeslala dopis, v němž namítla podjatost soudce Petra Průchy a soudkyně Lenky Matyášové. Upozornila, že u ní v domě bydlela paní Průchová, s níž se svého času velmi pohádala. Pokud by soudce Průcha byl její příbuzný, mohl by v této věci být podjatý. Dále uvedla, že zná jednoho pana Matyáše, kterého v rámci občanské výpomoci masírovala. Ten si pak v sousedství stěžoval, že masíruje špatně, i když jí po provedení masáže chválil. Pokud jsou tento pan Matyáš a soudkyně příbuzní, stěžovatelka se domnívá, že i soudkyně Matyášová může vůči ní být podjatá.

[3] Po vyjádření obou soudců přidělil předseda Nejvyššího správního soudu věc k rozhodnutí námitky podjatosti desátému senátu.

[4] Stěžovatelka uplatnila návrh na vyloučení soudce a soudkyně Nejvyššího správního soudu z projednávání a rozhodnutí věci ve lhůtě uvedené v § 8 odst. 5 s. ř. s.; v podstatě se domnívá, že výše jmenovaní mohou být příbuzní s osobami, které stěžovatelka během pobytu v České republice potkala.

[5] Námitka podjatosti vznesená žalobkyní ve věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 6 Azs 76/2015 není důvodná.

[6] Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Poměr soudce k účastníkům může být založen např. příbuzenským nebo jemu obdobným vztahem (ať již zjevně přátelským či nepřátelským), může jít i o vztah ekonomické závislosti, apod. V daném případě však nebyla objektivně zjištěna žádná z těchto skutečností.

[7] Námitka podjatosti, kterou účastník řízení může uplatnit podle § 8 odst. 5 s. ř. s., musí být zdůvodněna a účastník řízení musí uvést konkrétní skutečnosti, z nichž tvrzenou podjatost dovozuje. Pokud stěžovatelka upozornila, že v minulosti měla neshody s jistou paní Průchovou (shoda příjmení se soudcem Průchou), nebo že jí za její služby kritizoval nějaký pan Matyáš (shoda příjmení se soudkyní Matyášovou), je evidentní, že takováto námitka je naprosto spekulativní. Za situace, kdy oba soudci jakýkoliv příbuzenský vztah k těmto osobám vyloučili, je evidentní, že námitka nemůže být důvodná.

[8] Nejvyšší správní soud rovněž upozorňuje, že rozhodnutí o vyloučení soudce představuje výjimku z ústavní zásady, podle které nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci, přičemž příslušnost soudu i soudce stanoví zákon (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Postup, kterým je věc odnímána soudci a přikázána jinému soudci, je vyhrazen pouze pro ojedinělé případy (srov. usnesení NSS ze dne 29. 4. 2003, čj. Nao 19/2003-16). Je evidentní, že pouhá shodnost příjmení soudce a nějaké, i když konkrétní osoby, s níž stěžovatelka má nedobré vztahy, tedy nemůže bez dalšího vyvolat podjatost tohoto soudce.

[9] Nejvyšší správní soud proto rozhodl, že dotčení soudci nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 6 Azs 76/2015.

[10] Soud již zvlášť neřešil nově vznesenou námitku podjatosti proti soudkyni 10. senátu Daniele Zemanové, neboť soudkyně Zemanová se pro dlouhodobou nepřítomnost na rozhodování v této věci nepodílela, a byla v souladu s rozvrhem práce nahrazena soudcem 9. senátu Radanem Malíkem. Soud nicméně k této námitce podjatosti podotýká, že v budoucnu by takto spekulativní námitky podjatosti, založené jen na shodě příjmení soudce s nějakou osobou známou účastníkovi řízení, mohl vyhodnotit i jako zneužití práva podat námitku podjatosti, nota bene v situaci, kdy jde o tak frekventované příjmení, jako je Zeman/ová.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 29. května 2015

Zdeněk Kühn předseda senátu