Nao 125/2015-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: A. H., proti žalovanému: Krajský soud v Brně, se sídlem Rooseveltova 16, Brno, o žalobě proti usnesení žalovaného ze dne 16. 9. 2014, čj. 62 A 66/2014-13, v řízení o kasační stížnosti žalobce proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, čj. 62 A 124/2014-24, o námitce podjatosti soudců Nejvyššího správního soudu JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase vznesené žalobcem v řízení vedeném u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 62/2015,

takto:

Soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Eliška Cihlářová, JUDr. Jaroslav Hubáček a JUDr. Tomáš Foltas n e j s o u v y l o u č e n i z projednávání a rozhodnutí věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 7 As 62/2015.

Odůvodnění:

Žalobce (stěžovatel) napadl kasační stížností usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 12. 2. 2015, čj. 62 A 124/2014-24.

Ta byla v souladu s rozvrhem práce Nejvyššího správního soudu přidělena k projednání a rozhodnutí sedmému senátu ve složení JUDr. Eliška Cihlářová, JUDr. Jaroslav Hubáček a JUDr. Tomáš Foltas. V případě dlouhodobé nepřítomnosti některého z členů uvedeného senátu by senát mohl být doplněn podle pravidel uvedených v rozvrhu práce Nejvyššího správního soudu některým ze soudců osmého senátu. Přípisem čj. 7 As 62/2015-24, doručenému stěžovateli dne 26. 3. 2015, byl stěžovatel poučen o složení senátu a o možnosti namítnout podjatost jmenovaných soudců.

V podání doručeném Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 4. 2015 stěžovatel vznesl námitku podjatosti soudců JUDr. Elišky Cihlářové, JUDr. Jaroslava Hubáčka a JUDr. Tomáše Foltase. Jako důvod podjatosti uvedl, že tito soudci upřeli stěžovateli úmyslně či neúmyslně právo na spravedlivý proces v řízení před Nejvyšším správním soudem ve sp. zn. 7As 112/2014, 7As 134/2014, 7As 216/2014 a 7As 217/2014 atd. Tímto jednáním byla narušena důvěra stěžovatele v nezávislé, nestranné a zákonné rozhodování tohoto soudu. Jako důkaz stěžovatel navrhl spis Krajského soudu v Brně sp. zn. 62 A 76/2014.

Soudci k námitce podjatosti shodně uvedli, že stěžovatele osobně neznají, nemají k němu žádný vztah a s jeho osobou se setkali pouze při rozhodování o jeho kasačních stížnostech.

Námitka podjatosti byla postupem podle § 8 odst. 5 s. ř. s. předložena k rozhodnutí jinému (osmému) senátu Nejvyššího správního soudu. V řízení o této námitce podjatosti vznesl žalobce další námitku podjatosti proti soudcům osmého senátu Nejvyššího správního soudu JUDr. Michalu Mazancovi, JUDr. Janu Passerovi a Mgr. Davidu Hipšrovi. Tato námitka podjatosti byla předložena k rozhodnutí devátému senátu Nejvyššího správního soudu. Ten usnesením čj. Nao 164/2015-69 vyslovil, že soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Michal Mazanec, JUDr. Jan Passer a Mgr. David Hipšr nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodování věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn.. Osmý senát tedy o předložené věci uvážil následovně.

Podle § 8 odst. 1 s. ř. s. jsou soudci vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci, jestliže se zřetelem na jejich poměr k věci, k účastníkům nebo k jejich zástupcům je dán důvod pochybovat o jejich nepodjatosti. Vyloučeni jsou též soudci, kteří se podíleli na projednávání nebo rozhodování věci u správního orgánu nebo v předchozím soudním řízení. Důvodem k vyloučení soudce nejsou okolnosti, které spočívají v postupu soudce v řízení o projednávané věci nebo v jeho rozhodování v jiných věcech.

Dle § 8 odst. 5 s. ř. s. může účastník řízení uplatnit námitku podjatosti do jednoho týdne ode dne, kdy se o podjatosti soudce dozvěděl. K později uplatněným námitkám se nepřihlíží. Námitka podjatosti musí být zdůvodněna a musí být uvedeny konkrétní skutečnosti, z nichž je podjatost dovozována.

Ústavní soud ve své judikatuře vyslovil, že důvodné pochybnosti o soudcově nestrannosti jsou kategorií objektivní povahy a jako takové musí být založeny skutečnostmi objektivitě soudcovského rozhodování protiřečícími, a to natolik, že nikoli z pohledu účastníků řízení, ale v objektivním smyslu ústavně chráněnou nestranností soudcovského rozhodování otřásají (srov. usnesení Ústavního soudu ze dne 9. 3. 2000, sp. zn. III. ÚS 26/2000).

Rozhodnutí o vyloučení soudce z důvodů uvedených v § 8 s. ř. s. představuje výjimku z ústavní zásady, podle níž nikdo nesmí být odňat svému zákonnému soudci (čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod). Postup, kterým je věc odnímána příslušnému soudci a přikázána soudci jinému, je nutno chápat jako postup výjimečný. Vyloučit soudce z projednávání a rozhodnutí přidělené věci lze jen výjimečně a ze závažných důvodů, které soudci reálně brání rozhodnout v souladu se zákonem nezaujatě a spravedlivě (viz usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 29. 4. 2003, čj. Nao 19/2003-16).

Po zhodnocení námitky podjatosti dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že podmínky k vyloučení soudců dle § 8 odst. 1 s. ř. s. nejsou dány. Ve věci vedené pod sp. zn. 7 As 62/2015 stěžovatel neuvedl žádný z důvodů, pro které by soudci JUDr. Eliška Cihlářová, JUDr. Jaroslav Hubáček a JUDr. Tomáš Foltas měli či mohli být vyloučeni z jejího projednávání a rozhodnutí. Stěžovatel opřel námitku podjatosti soudců o jejich postup v jiných dříve projednávaných věcech týkajících se stěžovatele. Avšak postup soudců při rozhodování v jiných věcech dle věty třetí § 8 odst. 1 s. ř. s. nemůže být důvodem pro jejich vyloučení v právě řešené věci. Námitka podjatosti postavená na takovýchto skutečnostech proto není důvodná. O podjatosti soudců nesvědčí ani jiná skutečnost obsažená ve spise.

Za situace, kdy rovněž dotčení soudci vyloučili existenci skutečností, jež by mohly být důvodem jejich podjatosti, rozhodl Nejvyšší správní soud tak, že soudci Nejvyššího správního soudu JUDr. Eliška Cihlářová, JUDr. Jaroslav Hubáček a JUDr. Tomáš Foltas nejsou vyloučeni z projednávání a rozhodnutí věci vedené u tohoto soudu pod sp. zn. 7 As 62/2015.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. července 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu