Nad 67/2012-32

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: V. L., zastoupen Mgr. Pavlem Svobodou, advokátem se sídlem Jungmannova 855/7, Jablonec nad Nisou, proti žalovanému: Ministerstvo práce a sociálních věcí, referát odvolání a správní agendy Liberecký kraj, se sídlem U Jezu 642/2a, Liberec, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2012, čj. R7/978/2011/Mas-8, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci Krajským soudem v Ústí nad Labem, pobočkou v Liberci,

takto:

K projednání věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 7. 5. 2012 ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, žalobu ze dne 5. 5. 2012 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 30. 3. 2012, čj. R7/978/2011/Mas-8, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Městského úřadu Jablonec nad Nisou ze dne 16. 12. 2011, čj. 26423/2011/JNN. Uvedeným rozhodnutím bylo rozhodnuto o snížení příspěvku na péči žalobci z 8.000 Kč na 4.000 Kč měsíčně ode dne 1. 1. 2012 podle zákona o sociálních službách.

Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci, usnesením ze dne 9. 5. 2012, čj. 63 Ad 4/2012-11, postoupil žalobu Městskému soudu v Praze. V odůvodnění uvedl, že žaloba byla podána po 1. 1. 2012 a že podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. je místně příslušným Městský soud v Praze, neboť správním orgánem I. stupně se po 1. 1. 2012 stal Úřad práce se sídlem v Praze, bez ohledu na jeho krajské pobočky, které nemají samostatnou subjektivitu. To, že prvostupňové rozhodnutí ve skutečnosti vydal Městský úřad Jablonec nad Nisou, nepovažoval krajský soud s ohledem na znění soudního řádu správního po 1. 1. 2012 za relevantní.

S postoupením věci Městský soud v Praze vyjádřil nesouhlas v souladu s § 7 odst. 5 věta druhá s. ř. s. Uvedl, že prvostupňové rozhodnutí vydal Městský úřad Jablonec nad Nisou, který se nachází v územní působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Městský soud zastával stanovisko, že skutečnost, že po 1. 1. 2012 přešla pravomoc v této věci rozhodovat v prvním stupni na Úřad práce, nemá na věc žádný vliv.

Nejvyšší správní soud shledal nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci důvodným.

Podle ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s. (ve znění zákona č. 303/2011 Sb., od 1. 1. 2012) nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Zvláštní zákon upravující odchylně místní příslušnost v případě žalob proti aktům Úřadu práce nebyl vydán.

O místní příslušnosti správních soudů v případě žalob podaných po 1. 1. 2012 za účinnosti zákona č. 303/2011 Sb. ve věcech, v nichž by podle novelizované právní úpravy po 1. 1. 2012 ve správním řízení rozhodoval Úřad práce, se vyslovil Nejvyšší správní soud v bodě 7 usnesení ze dne 16. 5. 2012, čj. Nad 5/2012-34, podle kterého rozhodující pro místní příslušnost soudů je tedy sídlo prvostupňového orgánu, který předmětné rozhodnutí vydal, bez ohledu na to, zda mu pravomoc rozhodovat náleží i v době podání žaloby ve správním soudnictví.

Nejvyšší správní soud proto souhlasí s názorem Městského soudu v Praze, že určujícím je to, že prvostupňové rozhodnutí vydal v posuzovaném případě Městský úřad Jablonec nad Nisou, jenž spadá do územní působnosti Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Posléze uvedený soud je proto místně příslušný pro vedení předmětného řízení. Na tomto závěru nic nemění ani skutečnost, že od 1. 1. 2012 přešla působnost obecních úřadů s rozšířenou působností (zde Městský úřad v Jablonci nad Nisou) na krajské pobočky Úřadu práce, jehož sídlo je v Praze, neboť tato změna má s ohledem na dikci § 7 odst. 2 s. ř. s. vliv teprve na rozhodnutí vydaná po 1. 1. 2012 (k tomu srov. usnesení NSS v obdobných věcech ze dne 15. 8. 2012, čj. Nad 46/2012-29 nebo ze dne 23. 5. 2012, čj. Nad 11/2012-19).

Proto Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 5 věty druhé s. ř. s. rozhodl tak, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 věta třetí s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 4. října 2012

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu