Nad 60/2013-43

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců Mgr. Radovana Havelce a JUDr. Miluše Doškové v právní věci žalobce HAMRENERGY, s. r. o., se sídlem Hamr na Jezeře, Břevniště 34, zastoupeného JUDr. Jakubem Hájkem, advokátem se sídlem Praha 1, Václavské nám. 832/19, proti žalovanému Odvolacímu finančnímu ředitelství, se sídlem Brno, Masarykova 31, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 2. 9. 2013, č. j. 15 Af 129/2013-33,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Ústí nad Labem.

Odůvodn ění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 6. 8. 2013, č. j. 19923/13/5000-14203-700681, jímž byla zamítnuta jeho odvolání a potvrzena rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 17. 12. 2012, č. j. 88217/12/013712203042, a ze dne 14. 12. 2012, č. j. 87421/12/013712203042, ve věci odvodu za elektřinu ze slunečního záření.

Krajský soud v Ústí nad Labem dospěl k závěru, že není k řízení místně příslušným a usnesením ze dne 2. 9. 2013, č. j. 15 Af 129/2013-33, postoupil věc Městskému soudu v Praze. Krajský soud uvedl, že v dané věci rozhodoval v prvním stupni Specializovaný finanční úřad, který má podle § 8 odst. 3 zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční správě ) sídlo v Praze. S ohledem na znění § 7 odst. 2 soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ) je tak k řízení místně příslušný Městský soud v Praze, neboť v obvodu jeho působnosti je sídlo správního orgánu, který vydal obě rozhodnutí v prvním stupni.

Městský soud v Praze s postoupením věci nesouhlasil, a předložil proto věc Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o příslušnosti podle § 7 odst. 5 s. ř. s. Svůj postup odůvodnil poukazem na § 12a zákona o finanční správě, který je zvláštním ustanovením o příslušnosti soudů ve správním soudnictví v případech, kdy v prvním stupni rozhodoval Specializovaný finanční úřad, a podle kterého je pro určení místní příslušnosti krajského soudu rozhodné bydliště či sídlo navrhovatele, nikoliv sídlo správního orgánu. Vzhledem k tomu, že sídlem žalobce je Hamr na Jezeře, Břevniště 34, není Městský soud v Praze místně příslušným k projednání žaloby.

Po posouzení věci dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že místně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je Krajský soud v Ústí nad Labem.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

V dané věci ovšem, jak důvodně upozorňuje městský soud, zvláštní zákon, konkrétně zákon o finanční správě, prostřednictvím § 12a nadepsaného jako Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví , stanoví místní příslušnost jinak. Dle tohoto ustanovení v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

V posuzované věci není sporu o tom, že obě prvostupňová rozhodnutí byla vydána Specializovaným finančním úřadem a že sídlo žalobce se nachází v obci Hamr na Jezeře, na adrese Břevniště 34, okres Česká Lípa, kraj Liberecký. Vzhledem k tomu, že se obec Hamr na Jezeře nachází nikoliv v obvodu Městského soudu v Praze, nýbrž v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem [viz příloha č. 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů], je tento krajský soud podle § 12a zákona o finanční správě místně příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci.

S ohledem na tyto závěry Nejvyšší správní soud shledal důvodným nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci, a proto podle § 7 odst. 5 s. ř. s. rozhodl tak, že k řízení je místně příslušný Krajský soud v Ústí nad Labem. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. října 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu