Nad 59/2013-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Vojtěcha Šimíčka a soudců JUDr. Miluše Doškové a Mgr. Radovana Havelce v právní věci žalobce: Moravia Green Power s. r. o., se sídlem Všenory, K. Mašity 409, zast. Mgr. Ivem Kroužkem, advokátem se sídlem Všenory, K. Mašity 409, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství se sídlem Brno, Masarykova 31, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 1. 8. 2013, č. j. 19087/13/5000-14203-702459, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci usnesením Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 19. 8. 2013, č. j. 10 Af 60/2013-13,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 8 Af 49/2013 j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá přezkoumání shora uvedeného rozhodnutí žalovaného, jímž bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ve věci odvodu za elektřinu ze slunečního záření.

Krajský soud v Českých Budějovicích dospěl k závěru, že není k řízení místně příslušný a v záhlaví označeným usnesením ze dne 19. 8. 2013 postoupil věc Městskému soudu v Praze s ohledem na znění ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), ve spojení s § 12a zákona č. 456/2001, o Finanční správě České republiky (dále jen zákon č. 456/2001 Sb.). Krajský soud v Českých Budějovicích tak dospěl k závěru, že vzhledem ke skutečnosti, že v dané věci rozhodoval v prvním stupni Specializovaný finanční úřad se sídlem v Praze a žalobce má sídlo v Praze, je k přezkoumání napadeného rozhodnutí místně příslušný Městský soud v Praze.

Městský soud v Praze předložil dne 9. 10. 2013 spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s., neboť nesouhlasí s postoupením věci. Městský soud upozorňuje na § 12a zákona č. 456/2011 Sb., podle něhož v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje. Protože se sídlo žalobce nachází v obci Všenory v okrese Praha-západ ve Středočeském kraji, je místně příslušným soudem k vyřízení věci Krajský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem Městského soudu v Praze a shledal jeho nesouhlas s postoupením věci důvodným.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., ve znění účinném od 1. 1. 2012, platí, že [n]estanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti .

V dané věci ovšem, jak důvodně upozorňuje městský soud, zvláštní zákon, konkrétně zákon č. 456/2011 Sb., prostřednictvím § 12a nadepsaného jako Zvláštní ustanovení o příslušnosti soudů ve správním soudnictví , stanoví místní příslušnost jinak: V oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

V posuzované věci není sporu o tom, že se sídlo žalobce nachází v obci Všenory, na adrese K. Mašity 409. Vzhledem k tomu, že se obec Všenory nachází nikoliv v obvodu Městského soudu v Praze, nýbrž v obvodu Krajského soudu v Praze (viz příloha č. 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích), je tento krajský soud podle § 12a zákona č. 456/2011 Sb. místně příslušný k projednání a rozhodnutí dané věci.

S ohledem na tyto závěry Nejvyšší správní soud shledal důvodným nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci, a proto podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. rozhodl tak, že k řízení je místně příslušný Krajský soud v Praze. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 11. října 2013

JUDr. Vojtěch Šimíček předseda senátu