Nad 52/2013-27

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci žalobce: MGP 2 s. r. o., se sídlem Květoslava Mašity 409, Všenory, okres Praha-západ, zast. Mgr. Ivem Kroužkem, advokátem se sídlem Květoslava Mašity 409, Všenory, proti žalovanému: Odvolací finanční ředitelství, se sídlem Masarykova 31, Brno, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 8. 2013, č. j. 20802/13/5000-14203-706599, o nesouhlasu Městského soudu v Praze s postoupením této věci Krajským soudem v Českých Budějovicích.,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Praze.

Odůvodnění:

Žalobou podanou u Krajského soudu v Českých Budějovicích se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a zároveň potvrzena rozhodnutí Specializovaného finančního úřadu ze dne 10. 1. 2013, č. j. 5172/12/4022-07000-303318, a ze dne 31. 1. 2013, č. j. 20534/13/4022-07000-303318.

Krajský soud v Českých Budějovicích dospěl k závěru, že není k řízení místně příslušný, a usnesením ze dne 19. 8. 2013, č. j. 10 Af 62/2013-13, věc postoupil Městskému soudu v Praze. V odůvodnění svého usnesení odkázal na ustanovení § 12a zákona č. 456/2011 Sb., o Finanční správě České republiky, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o finanční správě ), dle kterého je v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popř. v jehož obvodu se zdržuje. Krajský soud v Českých Budějovicích tak vzhledem ke skutečnosti, že má žalobce sídlo v Praze, uzavřel, že je k přezkoumání napadeného rozhodnutí místně příslušný Městský soud v Praze.

Městský soud v Praze předložil dne 25. 9. 2013 spis Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), neboť s postoupením věci nesouhlasí. Městský soud v Praze poukázal na skutečnost, že žalobce má sídlo ve Všenorech, okres Praha-západ, tedy v obvodu Krajského soudu v Praze. Místně příslušným k projednání a rozhodnutí dané věci je tedy dle ustanovení § 12a zákona o finanční správě Krajský soud v Praze a nikoli Městský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud se ztotožnil s názorem Městského soudu v Praze a shledal jeho nesouhlas s postoupením věci důvodným.

Obecně je místní příslušnost soudů ve správním soudnictví upravena v ustanovení § 7 odst. 2 s. ř. s., dle kterého platí, že nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti .

V dané věci ovšem, jak správně poukazuje Krajský soud v Českých Budějovicích i Městský soud v Praze, zvláštní zákon (zákon o finanční správě) v ustanovení § 12a stanoví, že v oblasti působnosti Specializovaného finančního úřadu jako správního orgánu prvního stupně je k řízení ve správním soudnictví místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě, v jehož obvodu se zdržuje.

Z obsahu žalobního tvrzení i z veřejně přístupné databáze obchodního rejstříku zdejší soud ověřil, že žalobce má sídlo na adrese Květoslava Mašity 409, Všenory, okres Praha-západ. Dle Přílohy 2 bodu 2. ve spojení s bodem 50. Přílohy 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, spadá místo sídla žalobce (Všenory) do obvodu Krajského soudu v Praze.

S ohledem na tyto závěry Nejvyšší správní soud shledal důvodným nesouhlas Městského soudu v Praze s postoupením věci, a proto podle ustanovení § 7 odst. 5 s. ř. s. rozhodl tak, že k řízení je místně příslušný Krajský soud v Praze. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 10. října 2013

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu