Nad 36/2015-33

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Jana Passera a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Davida Hipšra v právní věci žalobce: V. B., zastoupeného JUDr. Petrem Novotným, advokátem se sídlem Slezská 874/36, Praha 2, proti žalovanému: Ředitelství služby cizinecké policie, se sídlem Olšanská 2176/2, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 11. 2014, čj. CPR-14962-2/ČJ-2014-930310-V243, o návrhu Městského soudu v Praze na rozhodnutí o příslušnosti,

takto:

K projednání a rozhodnutí věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Českých Budějovicích.

Odůvodnění:

I. 1. Rozhodnutím ze dne 22. 7. 2014, čj. KRPC-92034-34/ČJ-2014-020025, Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje uložilo žalobci správní vyhoštění.

2. Žalobce napadl toto rozhodnutí odvoláním, které žalovaný zamítl rozhodnutím ze dne 10. 11. 2014, čj. CPR-14962-2/ČJ-2014-930310-V243.

II. 3. Žalobce podal proti rozhodnutí žalovaného žalobu u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

4. Usnesením ze dne 19. 12. 2014, čj. 10 A 175/2014-22, krajský soud postoupil věc podle § 7 odst. 5 s. ř. s. k vyřízení Městskému soudu v Praze. Rozhodnutí odůvodnil tím, že žalobce byl k pobytu hlášen na adrese K Žižkovu 809/7, Praha, a ve smyslu § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o pobytu cizinců ), je k řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu

III. 5. Městský soud zaslal Nejvyššímu správnímu soudu nesouhlas s postoupením věci a předložil spis k rozhodnutí o příslušnosti v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. Podle městského soudu se místní příslušnost v posuzované věci řídila § 7 odst. 2 s. ř. s. V prvním stupni správního řízení rozhodlo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje se sídlem v Českých Budějovicích. IV.

6. Nesouhlas městského soudu s postoupením věci byl důvodný.

7. Krajský soud se nemýlil v tom, že § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců obsahuje speciální úpravu místní příslušnosti, která má přednost před obecnou úpravou podle soudního řádu správního (srov. usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 9. 2014, čj. Nad 315/2014-24). Pominul však, že z věty třetí § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců vyplývá, že se předmětné ustanovení o místní příslušnosti neuplatní, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění. Nejvyšší správní soud již dříve judikoval, že věta třetí § 172 odst. 6 zákona o pobytu cizinců zakotvuje výjimku z celého tohoto ustanovení, nikoliv pouze z jeho věty druhé (např. usnesení ze dne 23. 8. 2013, čj. Nad 39/2013-17, nebo rozsudek ze dne 20. 11. 2014, čj. 7 Azs 208/2014-47).

8. V posuzované věci se jedná o žalobu proti rozhodnutí o správním vyhoštění, proto je třeba aplikovat obecnou úpravu místní příslušnosti zakotvenou v § 7 odst. 2 s. ř. s., podle které je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni. Rozhodnutí o správním vyhoštění v prvním stupni vydalo Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, které má sídlo v Českých Budějovicích.

9. Nejvyšší správní soud proto uzavřel, že místně příslušným soudem k projednání a rozhodnutí dané věci je Krajský soud v Českých Budějovicích [srov. bod 8 Přílohy č. 3 a bod 3 Přílohy č. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), ve znění pozdějších předpisů]. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 4. března 2015

JUDr. Jan Passer předseda senátu