Nad 36/2013-18

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce: A. L., zastoupeného JUDr. Taťánou Přibilovou, advokátkou se sídlem Kadláčkova 894, Kopřivnice, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Horní náměstí 103/2, Opava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 2. 2013, č. j. 4763/1.30/12/14.3, o návrhu Krajského soudu v Brně na rozhodnutí o příslušnosti,

takto:

K projednání věci j e m í s t n ě p ř í s l u š n ý Krajský soud v Ostravě.

Odůvodnění:

Žalobou doručenou Krajskému soudu v Ostravě dne 8. 4. 2013 žalobce napadl rozhodnutí žalovaného ze dne 13. 2. 2013, č. j. 4763/1.30/12/14.3, kterým bylo zamítnuto jeho odvolání a potvrzeno rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj ze dne 1. 10. 2012, č. j. 13530/9.30/12/14.3-RZ. Uvedeným rozhodnutím správní orgán I. stupně uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 139 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, a uložil mu pokutu ve výši 3.000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 3. 6. 2013, č. j. 78 Ad 33/2013-12, rozhodl o postoupení věci Krajskému soudu v Brně. Podle jeho názoru je podle § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), místně příslušným právě Krajský soud v Brně, neboť v jeho obvodu se nachází sídlo správního orgánu I. stupně. Krajský soud v Brně s postoupením věci nesouhlasil, a proto věc v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. předložil Nejvyššímu správnímu soudu k rozhodnutí o místní příslušnosti. Upozornil přitom na rozhodnutí Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2013, č. j. Nad 18/2013-43, podle jehož závěru se ve věcech zaměstnanosti místní příslušnost soudu řídí § 7 odst. 3 s. ř. s. Příslušným je proto Krajský soud v Ostravě, v jehož obvodu má žalobce bydliště.

Podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. (ve znění zákona č. 396/2012 Sb., účinného od 26. 11. 2012) je mimo jiné ve věcech zaměstnanosti k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje .

Nejvyšší správní soud z předloženého soudního spisu zjistil, že správní žaloba byla podána proti správnímu rozhodnutí, kterým byla žalobci uložena pokuta za správní delikt podle zákona o zaměstnanosti. Z usnesení Nejvyššího správního soudu ze dne 13. 3. 2013,

č. j. Nad 18/2013-43, vyplývá, že místní příslušnost správních soudů ve věcech zaměstnanosti (§ 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění zákona č. 396/2012 Sb.) pokrývá agendu v oboru působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí a jemu podřízených správních úřadů ve věcech reglementovaných zákonem o zaměstnanosti. Vzhledem k tomu, že předmět žaloby spadá pod problematiku řešenou zákonem o zaměstnanosti, bude se v souladu s výše citovaným § 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění zákona č. 396/2012 Sb. místní příslušnost krajského soudu řídit bydlištěm žalobce. Ke shodnému závěru již ostatně dospěl Nejvyšší správní soud v obdobné věci v rozhodnutí ze dne 18. 7. 2013, č. j. Nad 32/2013-35.

Žalobce ve své žalobě udává své bydliště na adrese X. Podle přílohy 2 bodu 8 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích proto spadá do obvodu Krajského soudu v Ostravě. Na základě uvedeného dospěl Nejvyšší správní soud k závěru, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Ostravě. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 věta třetí s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 7. srpna 2013

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu