Nad 32/2013-35

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobce: V. V., zastoupen Mgr. Josefem Smutným, advokátem se sídlem třída Míru 92, Pardubice, proti žalovanému: Státní úřad inspekce práce, se sídlem Kolářská 451/13, Opava, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 12. 10. 2012, čj. 3256/1.30/12/14.3, o nesouhlasu Krajského soudu v Brně s postoupením této věci Krajským soudem v Ostravě,

takto:

K projednání věci j e p ř í s l u š n ý Krajský soud v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 27. 12. 2012 ke Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného označenému v záhlaví, kterým bylo zamítnuto odvolání žalobce a potvrzeno rozhodnutí Oblastního inspektorátu práce pro Jihomoravský kraj a Zlínský kraj se sídlem v Brně ( správní orgán I. stupně ). Uvedeným rozhodnutím správní orgán I. stupně uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 139 odst. 1 písm. c) zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti a uložil mu pokutu ve výši 8.000 Kč a povinnost nahradit náklady řízení ve výši 1.000 Kč.

Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 7. 5. 2013, čj. 78 Ad 81/2012-26, postoupil žalobu Krajskému soudu v Brně. V odůvodnění přitom odkázal na § 7 odst. 2 s. ř. s., dle kterého je místně příslušným právě Krajský soud v Brně, neboť v jeho obvodu se nachází sídlo správního orgánu I. stupně. S postoupením věci Krajský soud v Brně vyjádřil nesouhlas v souladu s ustanovením § 7 odst. 5 věta druhá s. ř. s. Krajský soud v Brně upozornil na ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. a za místně příslušný označil Krajský soud v Hradci Králové, v jehož obvodu má žalobce bydliště.

Nejvyšší správní soud shledal nesouhlas Krajského soudu v Brně s postoupením věci důvodným. K tomu uvádí následující. Podle ustanovení § 7 odst. 3 s. ř. s. (ve znění zákona č. 396/2012 Sb., účinného od 26. 11. 2012) je mimo jiné ve věcech zaměstnanosti k řízení příslušný krajský soud, v jehož obvodu má navrhovatel bydliště nebo sídlo, popřípadě v jehož obvodu se zdržuje.

Z nahlédnutí do předložených spisů krajských soudů, zejména do obsahu žaloby, je zřejmé, že předmět žaloby se týká rozhodnutí o uložení pokuty za delikt podle zákona č. 435/2004 Sb. o zaměstnanosti. V souladu s výše citovaným § 7 odst. 3 s. ř. s. ve znění zákona č. 396/2012 Sb. se tedy bude místní příslušnost krajského soudu řídit tímto ustanovením, tj. bydlištěm žalobce.

Žalobce v žalobě udává své bydliště v Pardubicích. Podle přílohy 2 bodu 6 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích tak spadá do obvodu Krajského soudu v Hradci Králové. Proto Nejvyšší správní soud podle § 7 odst. 5 věty druhé s. ř. s. rozhodl tak, že v dané věci je k řízení příslušný Krajský soud v Hradci Králové. Rozhodnutím Nejvyššího správního soudu o této otázce jsou soudy vázány (§ 7 odst. 5 věta třetí s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 18. července 2013

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu