Nad 273/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Miluše Doškové a soudců JUDr. Karla Šimky a Mgr. Evy Šonkové v právní věci žalobce: J. D., zastoupeného Mgr. Jarmilou Grumlovou, advokátkou, se sídlem Politických vězňů 98, Kolín, proti žalovanému: Rozhodčí orgán Všeobecné zdravotní pojišťovny, se sídlem Orlická 4, Praha 3, proti rozhodnutí žalovaného ze dne 27. 5. 2015, sp. zn. S-VZP-14-02555225/02-S8E3, agendové číslo RO/1749/15/Mi, ve věci určení místní příslušnosti soudu k projednání a rozhodnutí věci,

takto:

Soudem m í s t n ě p ř í s l u š n ý m k projednání a rozhodnutí věci j e Městský soud v Praze.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 24. 8. 2015, č. j. 6 Ad 19/2015-10, postoupil Městský soud v Praze Krajskému soudu v Praze, jako soudu místně příslušnému, žalobu proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Postoupení věci odůvodnil tím, že Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky, Regionální pobočka Praha, pobočka pro Hl. město Prahu a Středočeský kraj (dále jen správní orgán prvního stupně ), má sice sídlo v Praze, v daném případě však s ohledem na místo pobytu žalobce platí zákonem stanovená fikce, že sídlo prvostupňového správního orgánu je v místě obvodu jeho působnosti, tj. ve Středočeském kraji, tedy v místě, které rovněž spadá do obvodu a do působnosti Krajského soudu v Praze.

Podáním ze dne 30. 9. 2015 vyslovil Krajský soud v Praze s postoupením věci nesouhlas. Ustanovení § 7 odst. 2, věta druhá s. ř. s., totiž uvádí, že má-li správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti. Podle názoru Krajského soudu v Praze se však fikce upravená v tomto ustanovení dotýká pouze případů, kdy správní orgán sídlí mimo územní oblast své působnosti, tj. mimo území, kde je oprávněn vykonávat své pravomoci. Jen v těch případech se na něj pro účely určení místní příslušnosti hledí tak, jako by v obvodu své působnosti sídlil. Odkázal rovněž na závěry Nejvyššího správního soudu v obdobné věci, podané v usnesení ze dne 11. 2. 2015, č. j. Nad 441/2014-89, či též v usnesení ze dne 18. 8. 2015, č. j. Nad 128/2015-59.

Dle ustanovení § 7 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle § 12 odst. 2 zákona č. 551/1991 Sb., o Všeobecné zdravotní pojišťovně České republiky, ve znění pozdějších předpisů, upraví územní působnost regionálních poboček organizační řád Pojišťovny. Z bodu 3. 1. 3. Organizačního řádu pak vyplývá, že pro Hlavní město Prahu a Středočeský kraj vykonává působnost Všeobecné zdravotní pojišťovny Regionální pobočka Praha.

Jelikož sídlo správního orgánu prvního stupně se nachází na adrese Na Perštýně 6, Praha 1, je zřejmé, že patří obvodu působnosti tohoto orgánu. Nejvyšší správní soud k tomuto závěru dospěl na základě úvahy, dle níž je třeba pod pojmem obvod působnosti dle § 7 odst. 2 s. ř. s. rozumět souhrn veškerého území, na kterém správní orgán vykonává svou pravomoc. Vztaženo na nyní posuzovanou věc z toho vyplývá, že je-li obvod působnosti stanoven na území dvou odlišných územních celků (zde tedy území Hl. města Prahy a území Středočeského kraje), nelze na věc nahlížet tak, že by správní orgán prvního stupně měl ve smyslu § 7 odst. 2 hned dva obvody své působnosti, nýbrž tak, že jediným obvodem působnosti tohoto orgánu je území představované sjednocením takto definovaných území. Nejvyšší správní soud rovněž poznamenává, že místo pobytu žalobce není v dané věci pro posouzení příslušnosti soudu relevantní, neboť s. ř. s. ani zvláštní zákon jeho relevanci nezakotvuje.

Jestliže bylo řečeno, že správní orgán prvního stupně má sídlo v obvodu své působnosti, nelze na věc aplikovat speciální pravidlo obsažené v ustanovení § 7 odst. 2 věty druhé s. ř. s., a je namístě postupovat dle § 7 odst. 2 věty první téhož zákona. Jak již bylo uvedeno výše, nachází se sídlo správního orgánu prvního stupně na adrese Na Perštýně 6, Praha 1. Dle bodu 1. přílohy 4 k zákonu č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, patří území městské části Praha 1 do obvodu Obvodního soudu pro Prahu 1. Dle bodu 1. přílohy 2 téhož zákona pak patří obvod Obvodního soudu pro Prahu 1 do obvodu Městského soudu v Praze. Lze tedy uzavřít, že k danému řízení je místně příslušný Městský soud v Praze, neboť s. ř. s. nebo zvláštní zákon nestanoví jinak.

Výše podaný závěr ostatně plně koresponduje s názorem zaujatým zdejším soudem v obdobné právní otázce posouzené v usnesení ze dne 11. 2. 2015, č. j. Nad 441/2014-89 (přístupné z www.nssoud.cz).

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. října 2015

JUDr. Miluše Došková předsedkyně senátu