Nad 24/2004-46

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce Y. K., proti žalovanému Ministerstvu vnitra, odboru azylové a migrační politiky, se sídlem v Praze 7, Nad Štolou 3, v řízení o žalobě vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 24 Az 19/2003, o návrhu tohoto soudu na přikázání věci,

takto:

Věc s e p ř i k a z u j e Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodnění:

Žalobce podal dne 17. 1. 2003 Krajskému soudu v Ostravě žalobu proti rozhodnutí žalovaného proti rozhodnutí žalovaného ze dne 10. 1. 2003, č. j. OAM-47/VL-10-02-2003, jímž byla zamítnuta jeho žádost o udělení azylu jako zjevně nedůvodná podle § 16 odst. 1 písm. g) zákona č. 325/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o azylu ), a azyl mu nebyl udělen ani podle § 13 odst. 1, 2 a § 14 zákona o azylu a bylo rozhodnuto, že podle § 91 citovaného zákona se na něj nevztahuje překážka vycestování.V době podání žaloby se žalobce zdržoval v P. s. V. L. v obvodu Krajského soudu v Ostravě.

V průběhu řízení žalobce vyslovil nesouhlas s tím, aby věc byla rozhodnuta podle § 51 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb, soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) bez nařízení jednání. Z obsahu soudního spisu vyplývá, že žalobce byl dne 19. 10. 2003 vzat do vazby a byl umístěn do věznice v Ostrově, která je v obvodu Krajského soudu v Plzni.

Krajský soud v Ostravě podal Nejvyššímu správnímu soudu návrh, aby podle § 9 odst. 2 s. ř. s. věc přikázal Krajskému soudu v Plzni z důvodu hospodárnosti řízení s poukazem na místo pobytu žalobce a jeho žádost, aby ve věci bylo nařízeno jednání. Žalobce se k návrhu nevyjádřil a žalovaný s ním souhlasil.

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. Nejvyšší správní soud může věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Nejvyšší správní soud dovodil, že pro přikázání věci jinému než místně příslušnému krajskému soudu není dán důvod, který by spočíval v hospodárnosti řízení. k soudu, a proto věc přikázal Krajskému soudu v Plzni.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2004

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu