Nad 2/2012-17

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Radana Malíka v právní věci žalobce: P. Č., proti žalovanému: Městský soud v Praze, se sídlem Spálená 2, Praha 2, v řízení o žalobě na ochranu proti nečinnosti žalovaného, o návrhu Městského soudu v Praze na přikázání věci podle § 9 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů, ve věci vedené u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 300/2011,

takto:

Věc vedená u Městského soudu v Praze pod sp. zn. 11 A 300/2011, s e p ř i k a z u j e Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobce se žalobou podanou u místně nepříslušného Krajského soudu v Praze domáhá ochrany před postupem žalovaného, na kterého se obrátil s žádostí o poskytnutí informace jako na povinný subjekt dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění. Krajský soud v Praze usnesením č. j. 44 A 92/2011-4, ze dne 2. 9. 2011, věc postoupil k rozhodnutí místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Městský soud v Praze předložil Nejvyššímu správnímu soudu návrh na přikázání věci jinému krajskému soudu v souladu s ustanovením § 9 odst. 1 s. ř. s. a to Krajskému soudu v Praze nebo Krajskému soudu v Brně, dle návrhu žalobce. Městský soud v Praze svůj návrh odůvodnil skutečností, že žalovaným je tentýž soud, který je současně místně příslušný rozhodovat o podané žalobě.

Žalobce ve vyjádření k návrhu na přikázání věci jinému krajskému soudu vyslovil nesouhlas s přikázáním věci Krajskému soudu v Českých Budějovicích. Uvedl, že Krajský soud v Českých Budějovicích, v jehož obvodu se žalobce zdržuje, maří všechny jím podané návrhy na zahájení řízení. Žalobce nemá žádné zbytné finanční prostředky, vedení řízení v Brně považuje za ekonomické z důvodu, že zde má sídlo správní soud prvního stupně, Nejvyšší správní soud i Ústavní soud. Z těchto důvodů navrhl, aby věc byla přikázána Krajskému soudu v Brně.

Nejvyšší správní soud shledal návrh Městského soudu v Praze na přikázání věci jinému než místně příslušnému soudu důvodným.

Ustanovení § 9 odst. 1 s. ř. s. upravuje možnost Nejvyššího správního soudu přikázat věc jinému než místně příslušnému krajskému soudu, jestliže pro vyloučení soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu nelze sestavit senát. V citovaném ustanovení je upraven případ tzv. delegace nutné, která je podmíněna vyloučením všech soudců specializovaných senátů místně příslušného soudu, který má věc jako soud věcně a místně příslušný projednat a rozhodnout.

V projednávané věci je žalovaným správním orgánem Městský soud v Praze, což je subjekt totožný se správním soudem, který by měl ve věci rozhodnout. Z uvedeného důvodu nelze u soudců specializovaných senátů tohoto soudu vyloučit určitou míru pocitu sounáležitosti s institucí, ve které pracují, proto lze mít důvodné pochybnosti o nepodjatosti těchto soudců.

Ke vztahu objektivní pochybnosti o nepodjatosti soudců Nejvyšší správní soud odkazuje na rozhodnutí zdejšího soudu ze dne 30. 9. 2005, č. j. 4 As 14/2004-40, ve kterém zdejší soud vyslovil, že vyloučení soudce z projednávání a rozhodování věci má být založeno nikoli na skutečně prokázané podjatosti, ale je dáno již tehdy, jestliže lze mít o jeho nepodjatosti pochybnost . V tomto ohledu je vhodné poukázat i na obecnou právní zásadu nemo iudex in causa sua , dle které nikdo nesmí být soudcem ve vlastní věci, a ve sporu mezi dvěma subjekty musí vždy rozhodovat nezávislý třetí subjekt. Tato obecná pravidla jsou obecně uznávána jako zásady spravedlnosti a to i tehdy, jestliže nejsou normativně vyjádřena v pozitivním právu (srov. Knapp, V. Teorie práva, C. H. Beck, Praha 1995, str. 83).

Vzhledem k důvodnému vyloučení všech soudců specializovaných senátů Městského soudu v Praze jsou splněny podmínky pro delegaci jinému krajskému soudu stanovené v ustanovení § 9 odst. 1 s. ř. s. Nejvyšší správní soud v souladu s návrhem žalobce přikázal věc Krajskému soudu v Brně.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. března 2012

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu