č. j. Nad 11/2006-36

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce L. Č., proti žalované České správě sociálního zabezpečení, se sídlem Křížová 25, 225 08 Praha 5, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 20. 5. 2005, č. j. X, vedeném u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cad 85/2005, o návrhu Krajského soudu v Ostravě na přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové,

takto:

Věc vedená u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 21 Cad 85/2005 s e p ř i k a z u j e Krajskému soudu v Hradci Králové.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ostravě předložil věc Nejvyššímu správnímu soudu s návrhem, aby byla podle § 9 odst. 2 s. ř. s. přikázána Krajskému soudu v Hradci Králové. Svůj návrh odůvodnil tím, že žalobou ze dne 6. 7. 2005 napadl žalobce (tehdy ve výkonu trestu ve Věznici Pardubice a trvalým pobytem v Ostravě) u Krajského soudu v Ostravě jako soudu místně příslušného rozhodnutí žalované ze dne 20. 5. 2005, jímž bylo zamítnuta jeho žádost o plný invalidní důchod pro nesplnění podmínek ustanovení § 40 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění.

Z posudku Posudkové komise MPSV v Hradci Králové ze dne 30. 11. 2005 krajský soud zjistil, že žalobce byl propuštěn z výkonu trestu a bydlí v Hradci Králové; otázal se jej proto, zda souhlasí s tím, aby jeho věc byla přikázána Krajskému soudu v Hradci Králové z důvodu vhodnosti (tzv. delegace vhodná) podle § 9 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ). Žalobce vyjádřil svůj souhlas v přípisu ze dne 14. 3. 2006; pro přikázání věci podle něj hovoří jeho současné trvalé bydliště a také zdravotní důvody. Souhlas s přikázáním věci vyslovila i žalovaná.

Nejvyšší správní soud posoudil věc takto:

Podle § 9 odst. 2 s. ř. s. může Nejvyšší správní soud věc přikázat jinému než místně příslušnému krajskému soudu, je-li to pro rychlost nebo hospodárnost řízení nebo z jiného důležitého důvodu vhodné.

Jak vyslovil rozšířený senát Nejvyššího správního soudu ve svém usnesení ze dne 22. 4. 2004, č. j. Nad 138/2003-26 (publikováno pod č. 305/2004 Sb. NSS), delegace vhodná je výjimkou ze zásady trvání místní příslušnosti a z ústavní zásady zákonného soudu a soudce, a proto k ní lze přistoupit pouze v ojedinělých případech, v nichž by projednání věci jiným než místně příslušným krajským soudem znamenalo z komplexního pohledu hospodárnější, rychlejší či po skutkové stránce spolehlivější a důkladnější posouzení věci. Ve věcech azylových proto k přikázání věci z důvodu vhodnosti podle § 9 odst. 2 s. ř. s. nepostačuje, pokud má žalobce místo pobytu mimo obvod místně příslušného krajského soudu a ve věci požaduje nařídit jednání.

Takto přísně formulovaná zásada se však uplatní právě jen tam, kde k ekonomickým důvodům návrhu na delegaci (zejména zvýšené náklady na cestování na delší vzdálenost a čas tím strávený) nepřistupuje jiný důležitý důvod. Důležitý důvod přitom mohou u účastníka představovat okolnosti sociálního a zdravotního charakteru-péče o dítě či o bezmocnou osobu, těhotenství, špatný zdravotní stav. K přikázání věci Krajskému soudu v Hradci Králové by tedy jistě nepostačovalo, že žalobce má nové trvalé bydliště právě zde, a ne už v obvodu Krajského soudu v Ostravě, u kterého podal žalobu. Je však třeba přihlédnout též k žalobcovu velmi špatnému zdravotnímu stavu, jak je zachycen ve spisu: míra poklesu schopnosti soustavné výdělečné činnosti u žalobce činí již několik let 70 %, což odpovídá plné invaliditě. Krajský soud v Ostravě se sice účastníků ještě neotázal, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez nařízení jednání, nelze však vyloučit, že se žalobce bude chtít případného jednání zúčastnit; u osob zdravotně a sociálně znevýhodněných může krom toho vzdálenost soudu od místa bydliště ovlivnit i výkon práva nahlížet do spisu. S ohledem na žalobcův zdravotní stav tak bude nanejvýš vhodné, aby mohl svá procesní práva vykonávat v místě svého trvalého bydliště.

Nejvyšší správní soud proto přikázal věc Krajskému soudu v Hradci Králové.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 20. dubna 2006

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu