Na 97/2015-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Jana Passera a Mgr. Davida Hipšra v právní věci navrhovatelů: a) Z. Z., b) V. P., c) V. B., všech zastoupených Mgr. Petrou Hrachy, advokátkou se sídlem Cihlářská 19, Brno, proti odpůrci: Obec Lazinov, se sídlem Lazinov 121, p. Křetín, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, Územního plánu obce Lazinov, který nabyl účinnosti dne 2. 9. 2014

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu byl dne 30. 3. 2015 doručen návrh na zahájení řízení označený jako Návrh na zrušení opatření obecné povahy-Územního plánu obce Lazinov vydaného zastupitelstvem obce Lazinov dne 15. 8. 2014 .

Nejvyšší správní soud není k projednání věci příslušný.

Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li zákon jinak. Místní příslušnost se v tomto případě řídí § 7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož platí, že je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany, nestanoví-li zákon jinak. Tato ustanovení dopadají od novely soudního řádu správního provedené zákonem č. 303/2011 Sb., účinného od 1. 1. 2012, i na řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

Podle § 7 odst. 4 postoupí soud, u něhož byl podán návrh ve věci správního soudnictví a který není věcně příslušný k jeho vyřízení, návrh soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud je příslušný k rozhodování o kasačních stížnostech proti rozhodnutím krajských soudů ve správním soudnictví a k vedení některých dalších řízení (§ 12 odst. 1 s. ř. s.).

Jak vyplývá z výše uvedeného, není Nejvyšší správní soud příslušný k projednání věci a rozhodnutí o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, příslušný by byl až k projednání kasační stížnosti jako opravného prostředku proti rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví (§ 102 s. ř. s.). Napadené opatření obecné povahy vydala obec Lazinov, místně příslušným je tedy Krajský soud v Brně (srov. Přílohu č. 2 bod 7 a Přílohu č. 3 bod 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů).

Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věci tomuto soudu (§ 7 odst. 4 věta první s. ř. s.) tak, jak je uvedeno ve výroku.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně 31. března 2015

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu