Na 95/2015-5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Hubáčka a soudců JUDr. Elišky Cihlářové a JUDr. Tomáše Foltase v právní věci žalobce: V. Š., proti žalovanému: Úřad vlády České republiky, se sídlem nábřeží Edvarda Beneše 4, Praha 1, v řízení o žalobě na ochranu před nezákonným zásahem správního orgánu,

t a k t o:

Věc s e p o s t u p u j e Městskému soudu v Praze.

O d ů v o d n ě n í:

Žalobce V. Š. podal dne 27. 3. 2015 u Nejvyššího správního soudu žalobu proti Vládě České republiky, resp. proti žalovanému Úřadu vlády České republiky na ochranu před nezákonným zásahem žalovaného do veřejného subjektivního práva žalobce na příznivé životní prostředí.

Žalobce ve své žalobě tvrdí, že žaluje Vládu České republiky, resp. Úřad vlády České republiky z důvodu povolení vypouštění vysoce toxických směsí, aerosolů a těžkých kovů, jako např. oxidů baria, hliníku, manganu, železa, olova atd., a to v množství, které několikanásobně překračují maximální povolené hodnoty, jež se nacházejí volně v přírodě. Tuto skutečnost potvrzují nezávislé analýzy a studie provedené odborníky, kteří zkoumají tuto problematiku. Zamoření způsobují vojenské a civilní letadla, neoznačená příslušnou značkou společnosti, z důvodu zachování anonymity a následného popření dané skutečnosti. Toto záměrné vypouštění vysoce toxického odpadu tzv. chemtrails (chemické cesty) se děje pod záštitou OSN a NATO přibližně od vstupu České republiky do těchto světových institucí. V mediích jsou však chemické cesty popřeny a označeny jako konspirační teorie , což je hrubé překrucování faktů a ignorace analýz a studií nezávislých odborníků.

Nejvyšší správní soud není věcně a místně příslušným soudem k vyřízení věci.

Podle ust. § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

Podle ust. § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Má-li tento správní orgán sídlo mimo obvod své působnosti, platí, že má sídlo v obvodu své působnosti.

Podle ust. § 7 odst. 4 s. ř. s., byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Jak již bylo uvedeno, žalobce V. Š. podal dne 27. 3. 2015 u Nejvyššího správního soudu žalobu proti Vládě České republiky, resp. proti žalovanému Úřadu vlády České republiky na ochranu před nezákonným zásahem do jeho veřejného subjektivního práva na příznivé životní prostředí.

Věcně příslušným soudem k řízení o této žalobě je ale krajský soud a nikoliv Nejvyšší správní soud, u něhož byla žaloba V. Š. podána (§ 7 odst. 1 s. ř. s., ve znění účinném dne 27. 3. 2015). Již z tohoto důvodu nemůže Nejvyšší správní soud u něho podanou žalobu nejen věcně projednávat, ale ani vyzývat k opravě nebo odstranění vad podání (žaloby).

Vláda České republiky, resp. Úřad vlády České republiky, které měly podle tvrzení žalobce V. Š. zasáhnout do jeho veřejného subjektivního práva (§ 7 odst. 2 s. ř. s.) na příznivé životní prostředí (povolením vypouštění vysoce toxických směsí, aerosolů a těžkých kovů, které několikanásobně překračují maximální povolené hodnoty), mají sídlo v Praze 1, tedy v obvodu hlavního města Prahy. V tomto obvodu však působnost krajského soudu vykonává Městský soud v Praze (§ 9 odst. 1 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích), který je tak místně příslušným soudem k vyřízení žaloby V. Š., resp. celé věci.

Nejvyšší správní soud proto z uvedených důvodů (věcné a místní nepříslušnosti) postoupil věc k vyřízení Městskému soudu v Praze, který je soudem věcně i místně příslušným (§ 7 odst. 4 s. ř. s.)

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 2. dubna 2015

JUDr. Jaroslav Hubáček předseda senátu