Na 91/2015-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci navrhovatele: Sdružení zahrádkářů města Kadaně, se sídlem Jiráskova 1367, 432 01 Kadaň, ve věci nejasného podání,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e k vyřízení věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ústí nad Labem.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 25. 3. 2015 doručeno podání navrhovatele datované dnem 22. 3. 2015, označené jako Žaloba na rozhodnutí města Klášterce nad Ohří-odpady . Navrhovatel tvrdí, má v gesci pronájem a správu pozemků, vůči jeho členům, kteří jsou nájemci pozemků ve vlastnictví města Kadaně a majiteli zahradních chatek, město Klášterec nad Ohří vymáhá zpětně úhradu místního poplatku za odvoz odpadů, pakliže jsou pozemky evidovány v katastrálním území města Kláštěrec nad Ohří a jejich uživatelé nejsou občany města Klášterec, ale Kadaně, ačkoliv svým občanům poplatek promíjí. Totéž opačně činí město Kadaň vůči těm, kteří nejsou občany tohoto města, ale města Klášterec. Navrhovatel požaduje, aby Nejvyšší správní soud vydal usnesení, že Katastrální úřady v okrese Chomutov jsou povinny opravit katastrální mapu tak, aby jak pozemky, tak katastr byl jeden celek pro město Kadaň, -Vlastníci nemovitostí nebudou zpětně platit poplatky městu Klášterec a nebudou žádány ani jiné do vyřešení a úpravy katastrální mapy mezi městy Kadaň a Klášterec,-městu Klášterec nad Ohří bude vyslovena důtka za nevhodné jednání a šikanování občanů .

Podle § 12 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v daném případě nejedná, Nejvyšší správní soud se jí tudíž nemůže věcně zabývat. Nejvyšší správní soud podání navrhovatele předběžně vyhodnotil jako nejasné podání. Je z něj zřejmé, že navrhovatel nenapadá kasační stížností rozhodnutí krajského soudu a nejde ani o jiný případ, u nějž by byla zákonem založena věcná příslušnost Nejvyššího správního soudu.

Předmětné podání by však po případném odstranění vad mohlo, s přihlédnutím k označení Žaloba na rozhodnutí města Klášterce nad Ohří , představovat žalobu proti rozhodnutí správního orgánu [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]; popř. jiný typ žaloby či návrhu [§ 4 odst. 1 písm. b), c) s. ř. s.], a to s ohledem na znění petitu, v němž navrhovatel žádá uložit katastrálnímu úřadu povinnost opravit katastrální mapu. Nelze vyloučit, že by se mohlo jednat o věc spadající do pravomoci soudu ve správním soudnictví, označí-li navrhovatel konkrétní rozhodnutí správního orgánu, proti němuž brojí, popř. konkrétní řízení správního orgánu, v němž je správní orgán nečinný nebo konkrétní úkon, v němž spatřuje nezákonný zásah. Věcně příslušným k řízení je v takovém případě dle § 7 odst. 1 s. ř. s. krajský soud. Nejvyššímu správnímu soudu tudíž nepřísluší činit ve vztahu k podání navrhovatele jakékoliv další úkony.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Jelikož veškeré subjekty zmiňované navrhovatelem mají sídlo v obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem, je místně příslušným soudem Krajský soud v Ústí nad Labem.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s., pak platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto postoupil věc k vyřízení Krajskému soudu v Ústí nad Labem, který za daného procesního stavu věci je věcně a místně příslušný posoudit splnění podmínek řízení podle soudního řádu správního a učinit další úkony v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 8. dubna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu

2