Na 9/2010-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců Mgr. Alexandra Krysla a Mgr. Daniely Zemanové v právní věci navrhovatele: V. H., nejasném podání adresovaném Nejvyššímu správnímu soudu a podaném k poštovní přepravě dne 9. 1. 2010,

ta kto :

I. Podání s e o dmí tá .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Dne 12. 1. 2010 bylo Nejvyššímu správnímu soudu doručeno podání navrhovatele, podané k poštovní přepravě dne 9. 1. 2010. Podání bylo formálně označeno jako žaloba na skládky s asbes. sutěmi a žaloba na korupci .

Podle § 37 odst. 3 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s.), musí být z každého podání kromě jiného zřejmé, proti komu směřuje, co navrhuje a musí být podepsáno. Podle § 37 odst. 5 s. ř .s. předseda senátu usnesením vyzve podatele k opravě nebo odstranění vad podání a stanoví k tomu lhůtu. Nebude-li podání v této lhůtě doplněno nebo opraveno a v řízení nebude možno pro tento nedostatek pokračovat, soud řízení o takovém podání usnesením odmítne, nestanoví-li zákon jiný procesní důsledek. O tom musí být podatel ve výzvě poučen.

Ve shora uvedeném podání navrhovatele nebylo uvedeno, proti komu směřuje, co navrhuje a nebylo ani podepsáno. Z důvodů těchto vad neobsahovalo podání zákonem požadované náležitosti stanovené v § 37 odst. 5 s. ř. s.

Předseda senátu proto usnesením ze dne 2. 2. 2010, č. j.-10, navrhovatele podle § 37 odst. 5 s. ř. s vyzval, aby ve lhůtě 1 týdne ode dne doručení tohoto usnesení uvedl, proti komu podání směřuje, co navrhuje a aby podání podepsal. Navrhovatel byl zároveň poučen o tom, že nedoplní-li podání ve stanovené lhůtě, bude podání odmítnuto.

Vzhledem k tomu, že usnesení nebylo možné navrhovateli doručit prostřednictvím veřejné datové sítě do datové schránky, bylo mu zasláno dne 2. 2. 2010 na jím uvedenou elektronickou adresu (.....@seznam.cz) a zároveň prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na jím uvedenou adresu (Za životní prostředí Znojma, o.s., nám. Republiky 17, Znojmo). Vzhledem k tomu, že v místě doručení nebylo možné zásilku vložit do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky, byla písemnost provozovatelem poštovních služeb vrácena soudu. Podle § 50 odst. 2 zákona. č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, v platném znění, byla poté písemnost dne 8. 2. 2010 vyvěšena na úřední desce soudu. Navrhovatel byl současně poučen o tom, že písemnost se považuje za doručenou desátým dnem po vyvěšení a zároveň o tom, že si písemnost může vyzvednout u Nejvyššího správního soudu. Navrhovatel si zásilku nevyzvedl a ve stanovené lhůtě na výzvu soudu nijak nereagoval.

Ze shora uvedeného vyplývá, že navrhovatel tak neodstranil vady svého podání, když neuvedl, proti komu podání směřuje, co navrhuje a podání nepodepsal. Vzhledem k tomu, že není zřejmé, proti komu navrhovatel svým podáním směřoval a co navrhoval, není znám okruh účastníků řízení, ani to, o čem má soud rozhodnout. Pro tyto nedostatky není možné v řízení pokračovat, a proto Nejvyšší správní soud podání navrhovatele odmítl podle § 37 odst. 5 s. ř. s.

O náhradě nákladů řízení soud rozhodl v souladu s § 60 odst. 3 s. ř. s., podle kterého nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, bylo-li podání odmítnuto.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 24. února 2010

JUDr. Radan Malík předseda senátu