Na 86/2010-5

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Daniely Zemanové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci podatele: H. P., o podání stížnosti na porušení zákona při výkonu trestu odnětí svobody,

ta kto :

Věc se p o s t u p u j e Krajskému státnímu zastupitelství v Brně jako orgánu věcně a místně příslušnému.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 23. 3. 2010 doručeno podání, které je formálně označeno jako Žaloba , obsahově se jedná o námitky týkající se porušování práv odsouzeného podatele ve výkonu trestu odnětí svobody.

Podatel uvádí, že jsou mu ukládány pracovní úkoly v rozsahu cca 150 hodin měsíčně, za které nemá nárok na odměnu, při jejich provádění je navíc ponižována jeho důstojnost. Při odmítnutí výkonu práce by byl potrestán kázeňským trestem. K podání je přiložen soupis jím odpracovaných hodin v období září až prosinec 2009, leden až březen 2010. Podatel poukazuje na Článek 6 vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 345/1999 Sb., který rozlišuje pracovní aktivity, za které odsouzeným náleží mzda, a činnosti, které jsou vykonávány bez nároku na pracovní odměnu. Domáhá se určení finančního odškodnění za činnost vykonávanou bez odměny.

Nejvyšší správní soud je podle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených s. ř. s. nebo zvláštním zákonem. Z obsahu podání vyplývá, že podatel namítá nedodržování jeho zaručených práv při výkonu trestu odnětí svobody a žádá nápravu tohoto stavu. Dle povahy věci se tedy nejedná o věc, v níž by byl v této fázi příslušný jednat Nejvyšší správní soud či jiný soud ve správním soudnictví. Svým obsahem je podání stížností na nedodržování právních předpisů při výkonu trestu odnětí svobody, kterou je příslušné projednat Krajské státní zastupitelství v Brně.

Nejvyšší správní soud pro úplnost podotýká, že dozor nad průběhem výkonu trestu odnětí svobody vykonává i Veřejný ochránce práv, k němuž může podatel svou stížnost dle své úvahy též zaslat. Krajské státní zastupitelství má však dle zákona nejen pravomoc dozoru, ale na rozdíl od Veřejného ochránce práv disponuje i autoritativními nástroji pro nápravu případných nezákonností. Z tohoto důvodu považoval Nejvyšší správní soud za systematické postoupit podání Krajskému státnímu zastupitelství v Brně a případné podání podnětu Veřejnému ochránci práv ponechal na úvaze podatele.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 31. března 2010

Mgr. Daniela Zemanová předsedkyně senátu