Na 7/2005-5

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Jiřího Vyvadila v právní věci žalobců a) J. D., b) R. D., proti žalovanému Finančnímu ředitelství v Hradci Králové, se sídlem v Hradci Králové, Horova 17, v řízení o přezkoumání rozhodnutí žalovaného ze dne 7. 12. 2004, č. j. 6351/140/2004-NE-O-Pr,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Hradci Králové.

O d ů v o d n ě n í:

Dne 7. 1. 2005 byla Nejvyššímu správnímu soudu doručena žaloba, kterou se žalobci domáhají zrušení rozhodnutí žalovaného, kterým bylo zamítnuto jejich odvolání proti rozhodnutím Finančního úřadu ve Dvoře Králové n. L. ze dne 8. 6. 2004, č. j. 30004/04/269960/2886 a č. j. 30005/04/269960/2886.

Podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Protože v dané věci se žalobci domáhají přezkoumání správního rozhodnutí vydaného žalovaným, není Nejvyšší správní soud soudem věcně příslušným k řízení, a proto postoupil podle ustanovení § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s. věc věcně a místě příslušnému soudu, jímž je Krajský soud v Hradci Králové.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

V Brně dne 27. ledna 2005

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu