Na 59/2015-20

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci navrhovatele: JUDr. J. W. CSc., zastoupen Mgr. Ing. Pavlem Cinkem, advokátem se sídlem Sady 5. května 36, 301 00 Plzeň, proti odpůrci: Obec Losiná, se sídlem Losiná 11, 332 04 Nezvěstice, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu obce Losiná, který nabyl účinnosti dne 22. 10. 2014,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e k vyřízení věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Plzni.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 16. 2. 2015 doručeno podání navrhovatele datované dnem 11. 2. 2015, označené jako Návrh na zrušení opatření obecné povahy, územního plánu obce Losiná, který nabyl účinnosti dne 22. 10. 2014 .

Podle § 4 odst. 2 písm. c) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho částí pro rozpor se zákonem rozhodují soudy ve správním soudnictví. Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

Podle § 12 odst. 1 s. ř. s., Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v daném případě nejedná, není tedy v kompetenci Nejvyššího správního soudu se jí zabývat. Je třeba připomenout, že s účinností od 1. 1. 2012, kdy byl zákonem č. 303/2011 Sb., zrušen § 101c s. ř. s., je v řízení o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části věcně příslušný krajský soud.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Jelikož napadené opatření obecné povahy vydala obec Losiná, je místně příslušným k projednání věci Krajský soud v Plzni, v jehož obvodu se uvedená obec nachází.

Podle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s., pak platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Nejvyšší správní soud proto postoupil věc k vyřízení Krajskému soudu v Plzni, který jediný-jako soud věcně a místně příslušný-je oprávněn posoudit splnění podmínek řízení a činit další úkony v řízení.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 19. února 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu