Na 57/2009-11

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Dagmar Nygrínové a soudců JUDr. Marie Turkové a JUDr. Petra Průchy v právní věci žalobce: J. S., proti žalovanému: Krajský úřad Středočeského kraje, se sídlem Zborovská 11, Praha 5, v řízení o návrhu proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne 20. 2. 2009, č. j. 030258/2009/KUSK,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

Žalobce se podáním ze dne 27. 2. 2009, došlým Nejvyššímu správnímu soudu dne 2. 3. 2009 a označeným jako 3. dodatek ke kasační stížnosti obrací na Nejvyšší správní soud a uvádí, že rozhodnutím Krajského úřadu Středočeského kraje ze dne ze dne 20. 2. 2009, č. j. 030258/2009/KUSK, nebylo vyhověno jeho odvolání proti rozhodnutí Magistrátu města Kladna ze dne 23. 1. 2009, č. j. OSP/1404/09. Rozhodnutím prvního stupně byla žalobci přiznána jednorázová dávka sociální péče-příspěvek na provoz motorového vozidla na rok 2009 ve výši 6000 Kč. Žalobce požaduje zrušení rozhodnutí správních orgánů obou instancí, eventuálně vyslovení jejich nicotnosti.

Nejvyšší správní soud shledal, že podání žalobce je svým obsahem žalobou proti rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje označenému v záhlaví tohoto usnesení.

Z rozhodnutí správních orgánů obou stupňů je zjevné, že se jedná o rozhodnutí ve věci poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla podle § 34 odst. 1 písm. c) zákona č. 114/1988 Sb., o působnosti orgánů České republiky v sociálním zabezpečení, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon o působnosti orgánů sociálního zabezpečení ).

Pode § 68 písm. e) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) je žaloba nepřípustná tehdy, domáhá-li se přezkoumání rozhodnutí, které je z přezkoumání podle tohoto nebo zvláštního zákona vyloučeno.

Podle § 56c písm. a) zákona o působnosti orgánů sociálního zabezpečení jsou ze soudního přezkumu vyloučena rozhodnutí o dávkách sociální péče a o mimořádných výhodách občanům těžce zdravotně postiženým podle § 34 odst. 1 písm. a) až e) tohoto zákona.

Z uvedených zákonných ustanovení tedy vyplývá, že správní rozhodnutí ve věci poskytování příspěvku na provoz motorového vozidla podle § 34 odst. 1 písm. c) zákona o působnosti orgánů sociálního zabezpečení jsou ze soudního přezkumu vyloučena.

Nejvyššímu správnímu soudu tedy nezbývá než podle § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. návrh odmítnout jako nepřípustný.

O odmítnutí návrhu rozhodl Nejvyšší správní soud sám, neboť za situace, kdy se žalobce domáhá přezkoumání rozhodnutí, jehož přezkum zákon vylučuje, by bylo procesně nehospodárné a formalistické věc postupovat k vyřízení krajskému soudu.

Náhradu nákladů řízení zdejší soud žádnému z účastníků řízení nepřiznal, neboť podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnuta.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. března 2009

JUDr. Dagmar Nygrínová předsedkyně senátu