Na 56/2003-7 Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Michala Mazance a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Josefa Baxy v právní věci žalobce Ing. Z. G., proti žalovanému Statutárnímu městu Ostrava, Prokešovo náměstí 8, 729 29 Moravská Ostrava, o náhradu škody 23 655 556 Kč s příslušenstvím takto: I. Návrh se odmítá. II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Odůvodnění: Žalobce se domáhá proti žalovanému náhrady škody, která mu vznikla podle žalobního tvrzení na základě nesprávného úředního postupu Města Ostravy ve věci prodeje nemovitosti v kat. území M. O. Žalobce se tedy domáhá rozhodnutí ve sporu o věci soukromoprávní, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, nikoli soud správní. Není tu rozhodující, že náhrada škody je požadována po veřejnoprávní korporaci, kterou je obec. Spor o náhradu škody je proto sporem, o kterém nemůže podle zákona rozhodovat správní soud (tj. ani Nejvyšší správní soud ani krajský soud ve správním soudnictví); takový návrh správní soud musí odmítnout (§ 46 odst. 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního).

Poučení: Žalobce může podat žalobu v občanském soudním řízení u věcně a místně příslušného soudu.; bude-li tato žaloba podána do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení, platí, že občanské soudní řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došla odmítnutá žaloba. Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně 27. 2. 2003

JUDr. Michal Mazanec předseda senátu