č. j. Na 5/2005-6

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Brigity Chrastilové a JUDr. Bohuslava Hnízdila v právní věci žalobkyně: Ing. arch. I. K . , proti žalovanému: Finanční ředitelství v Brně, se sídlem nám. Svobody 4, Brno, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného č. j. 7001/04/FŘ/140,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Brně.

Odůvodnění:

Žalobkyně podáním ze dne 2. 1. 2005 doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 1. 2005 napadá rozhodnutí žalovaného č. j. 7001/04/FŘ/140, kterým bylo zamítnuto odvolání proti rozhodnutí orgánu I. stupně-Finančního úřadu v Kyjově ze dne 10. 12. 2003, č. j. 69245/03/310960/2728.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně podala žalobu namísto věcně a místně příslušnému soudu přímo Nejvyššímu správnímu soudu, tento soud podle ustanovení § 7 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), věc postupuje k dalšímu řízení soudu věcně a místně příslušnému. Věcně příslušnými jsou ve správním soudnictví krajské soudy a místně jsou příslušné podle sídla správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 1, 2 s. ř. s.). V dané věci je takovým soudem Krajský soud v Brně. Tento soud je věcně a místně příslušným soudem k posouzení splnění podmínek řízení a rozhodnutí.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. ledna 2005

JUDr. Milada Tomková předsedkyně senátu