č. j. Na 41/2009-8

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců JUDr. Karla Šimky a JUDr. Jaroslava Hubáčka v právní věci žalobkyně: V. K., , proti žalovaným: 1) E. P., 2) M. T., 3) E. T., v řízení o návrhu žalobkyně na obnovu řízení,

takto:

I. Návrh s e o d m í t á .

II. Žalobkyně n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Žalobkyně podala u Nejvyššího správního soudu návrh na obnovu řízení, kterým se domáhala zrušení pravomocných rozsudků Okresního soudu ve Strakonicích ze dne 31. 7. 2008, č. j. 2 C 173/2006-171 a Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 26. 11. 2008 č. j. 5Co 2425/2008-202 a to z toho důvodu, že se opíraly o nedokonale provedené znalecké posudky. V návrhu uvedla, že je vedena snahou docílit skutečného zhodnocení stavu problémů na hranici svého pozemku p. č. 1006/8 v k.ú. Dražejov u Strakonic a sousedního pozemku rodiny T. p. č. 1006/2 v k.ú. Dražejov u Strakonic, zrekapitulovala dosavadní průběh sousedského sporu, který se týká vedení hranice mezi výše uvedenými pozemky a mimo jiné namítala, že v průběhu jednání u Okresního soudu ve Strakonicích byly její otázky na znalkyni zamítnuty a že byl také zamítnut návrh na výslech znalce Ing. H. Dále žalobkyně poukázala na to, že i přes zákaz obtěžování kouřem z přilehlé dílny žalovaných ji tito neustále takto obtěžují, a to v dílně, která byla podle jejího názoru nezákonně zkolaudována, a že dochází k podplavování jejího domu zřejmě v důsledku stavby 33 m hluboké studny.

Působnost Nejvyššího správního soudu je stanovena v ustanovení § 12 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), který, stejně jako ostatní soudy ve správním soudnictví, poskytuje ochranu veřejným subjektivním právům fyzických a právnických osob způsobem stanovených tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. V žádném případě mu však nepříslušní přezkoumávat rozhodnutí soudů vydaná v občanském soudním řízení.

Podle ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. soud usnesením odmítne návrh, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci.

Protože podle obsahu návrhu se v dané věci domáhá žalobkyně rozhodnutí ve sporu, o kterém má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, není dána pravomoc soudu ve správním soudnictví k rozhodování, a z tohoto důvodu Nejvyšší správní soud podle ustanovení § 46 odst. 2 s. ř. s. návrh odmítl.

O nákladech řízení bylo rozhodnuto podle ustanovení § 60 odst. 3 s. ř. s., podle něhož žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u přípustné opravné prostředky.

Žalobkyně může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu na obnovu řízení u Okresního soudu ve Strakonicích. Bude-li žaloba podána v uvedené lhůtě, platí, že občanské soudní řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došel odmítnutý návrh.

V Brně dne 22. dubna 2009

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu