č. j. Na 38/2012-31

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Elišky Cihlářové a soudců Jaroslava Hubáčka a JUDr. Karla Šimky v právní věci žalobkyně: M. P., proti žalovanému: Krajský úřad Olomouckého kraje, se sídlem Jeremenkova 40a, Olomouc, v řízení o kasační stížnosti žalobkyně proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 10. 2007, č. j. 22 Ca 316/2007-9 a o návrhu žalobkyně ze dne 31. 1. 2012 na vydání opravného nebo doplňujícího usnesení,

takto:

I. Kasační stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ostravě ze dne 11. 10. 2007, č. j. 22 Ca 316/2007-9 s e v y l u č u j e k samostatnému projednání.

II. Návrh žalobkyně ze dne 31. 1. 2012 na vydání opravného nebo doplňujícího usnesení s e p o s t u p u j e k vyřízení věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodn ění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo Krajským soudem v Ostravě postoupeno podání žalobkyně (dále jen stěžovatelka ) ze dne 31. 1. 2012 s tím, že se jedná o kasační stížnost proti jeho usnesení o odmítnutí žaloby v Ostravě ze dne 11. 10. 2007, č. j. 22 Ca 316/2007-9.

Vzhledem k tomu, že z obsahu tohoto podání nebylo jednoznačně zřejmé, zda se skutečně jedná o kasační stížnost nebo o návrh na vydání opravného či doplňujícího usnesení, popř. o jiný návrh, vyzval Nejvyšší správní soud stěžovatelku k upřesnění jejího podání.

Na tuto výzvu stěžovatelka sdělila, že podáním ze dne 31. 1. 2012 se domáhá jednak vydání opravného nebo doplňujícího usnesení ve věci vedené u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. 22 Ca 316/2007 a jednak že je rovněž kasační stížností proti usnesení tohoto soudu ze dne 11. 10. 2007, č. j. 22 Ca 316/2007-9.

Z uvedených návrhů stěžovatelky je Nejvyšší správní soud věcně příslušný k rozhodnutí o kasační stížnosti proti citovanému usnesení Krajského soudu v Ostravě. Proto vyloučil tuto kasační stížnost k samostatnému projednání (§ 39 odst. 2 ve spojení s § 120 s. ř. s.).

K rozhodnutí o návrhu na vydání opravného či doplňujícího usnesení je věcně a místně příslušný Krajský soud v Ostravě. Proto Nejvyšší správní soud rozhodl o postoupení věcně a místně příslušnému soudu (§ 7 odst. 4 s. ř. s.).

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 29. února 2012

JUDr. Eliška Cihlářová předsedkyně senátu