Na 357/2008-6

Spis Na 357/2008 byl spojen se spisem číslo 1 Ao 5/2008 a pod touto spisovou značkou bylo rozhodnuto takto:

1 Ao 5/2008-73

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Marie Žiškové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci navrhovatele P. M., zastoupeného Mgr. Janou Syrovátkovou, advokátkou se sídlem Nad Lesíkem 2269, Praha 6, proti odpůrci Zastupitelstvu obce Slapy, se sídlem Slapy 72, v řízení o návrhu na zrušení bodů III., V. a VII. rozhodnutí o námitkách, které je součástí opatření obecné povahy č. 2/2008-vymezení zastavěného území obce Slapy, vydaného odpůrcem dne 16. 9. 2008, a v řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2008, č. j. 44 Ca 139/2008-45,

takto:

I. Věci vedené u Nejvyššího správního soudu pod sp. zn. 1 Ao 5/2008 a sp. zn.s e s p o j u j í ke společnému projednání. Nadále budou vedeny pod sp. zn. 1 Ao 5/2008.

II. Řízení o návrhu na zrušení bodů III., V. a VII. rozhodnutí o námitkách, které je součástí opatření obecné povahy č. 2/2008-vymezení zastavěného území obce Slapy, vydaného odpůrcem dne 16. 9. 2008, s e z a s t a v u j e .

III. Řízení o kasační stížnosti navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 14. 11. 2008, č. j. 44 Ca 139/2008-45, s e z a s t a v u j e .

IV. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

V. Navrhovateli s e v r a c í zaplacený soudní poplatek ve výši 2000 Kč k rukám jeho advokátky z účtu Nejvyššího správního soudu ve lhůtě 30 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Dne 12. 11. 2008 navrhovatel podal u Nejvyššího správního soudu návrh na zrušení výše označeného opatření obecné povahy. Nejvyšší správní soud toto opatření obecné povahy zrušil rozsudkem ze dne 16. 12. 2008, č. j. 1 Ao 3/2008-136.

Navrhovatel se dále žalobou podanou dne 13. 11. 2008 u Krajského soudu v Praze domáhal zrušení bodů III., V. a VII. rozhodnutí odpůrce o námitkách, které je součástí odůvodnění předmětného opatření obecné povahy. Krajský soud v záhlaví uvedeným usnesením postoupil tuto věc Nejvyššímu správnímu soudu s tím, že předmětným návrhem (byť formálně označeným jako žaloba proti rozhodnutí správního orgánu ) se navrhovatel domáhal zrušení části dotčeného opatření obecné povahy, přičemž podle § 101c s. ř. s. je k řízení o této věci věcně příslušný Nejvyšší správní soud. Postoupená věc je u Nejvyššího správního soudu vedena pod sp. zn. 1 Ao 5/2008. Proti usnesení o postoupení věci podal navrhovatel včasnou kasační stížnost jak u krajského soudu, tak přímo u Nejvyššího správního soudu (zde dále vedena pod sp. zn.).

Podáním ze dne 17. 12. 2008 vzal navrhovatel svůj návrh, podaný dne 13. 11. 2008 u krajského soudu, zpět v celém rozsahu.

Podáním ze dne 17. 12. 2008, došlým krajskému soudu dne 22. 12. 2008, vzal navrhovatel v celém rozsahu zpět též svou kasační stížnost proti napadenému usnesení krajského soudu. Podání ze dne 13. 1. 2009 shodného obsahu pak adresoval i přímo Nejvyššímu správnímu soudu.

Vzhledem k tomu, že návrh i kasační stížnost směřují proti rozhodnutím, která spolu skutkově souvisejí, rozhodl Nejvyšší správní soud ve shodě s § 39 odst. 1 a § 120 s. ř. s. o spojení těchto návrhů ke společnému projednání.

Poněvadž projevy vůle, jimiž došlo k zpětvzetí jak návrhu, tak kasační stížnosti, nevzbuzují pochybnosti, Nejvyšší správní soud z důvodu procesní ekonomie sám usnesením obě řízení zastavil podle § 47 písm. a) s. ř. s. Přitom se nezabýval procesní povahou návrhu, podaného navrhovatelem u krajského soudu dne 13. 11. 2008, tedy zda by jej bylo možno považovat za návrh na zrušení opatření obecné povahy dle § 101a s. ř. s. nebo za žalobu proti rozhodnutí ve smyslu § 65 s. ř. s.

Vzhledem k tomu, že obě řízení byla zastavena, nemá podle § 60 odst. 3 s. ř. s. žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení.

Výrok o vrácení zaplaceného soudního poplatku navrhovateli se opírá o § 10 odst. 3 a 5 zákona č. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích, podle něhož soud vrátí z účtu soudu i zaplacený poplatek za řízení, který je splatný podáním návrhu na zahájení řízení nebo kasační stížnosti, bylo-li řízení zastaveno před prvním jednáním, resp. v případech, kdy lze v řízení rozhodnout bez nařízení jednání, do doby vydání rozhodnutí ve věci samé.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. ledna 2009

JUDr. Lenka Kaniová předsedkyně senátu