Na 328/2008-7

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudkyň Mgr. Daniely Zemanové a JUDr. Barbary Pořízkové v právní věci podatelky: Mgr. M. K., ve věci podání trestního oznámení proti Mgr. Janu Kozákovi, místopředsedovi Krajského soudu v Brně,

ta kto :

I. Podání ze dne 10. 11. 2008 s e o d m í t á.

II. Po právní moci tohoto usnesení bude věc p o st o u p e n a Městskému státnímu zastupitelství v Brně.

III. Podatelka Mgr. M. K. n e m á p r á v o na náhradu nákladů řízení před Nejvyšším správním soudem.

Odůvodn ění:

Podáním ze dne 10. 11. 2008, doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 13. 11. 2008, se podatelka Mgr. M. K. (dále jen podatelka ) obrátila na Nejvyšší správní soud, aby projednal jí podávané trestní oznámení proti jednání Mgr. Jana Kozáka, místopředsedy Krajského soudu v Brně, které by mohlo naplňovat skutkovou podstatu trestného činu zneužívání pravomoci veřejného činitele podle ust. § 158 odst. 1 písm. a) a b) zákona č. 140/1961 Sb., trestního zákona.

Nejvyšší správní soud dospěl při posouzení uvedeného podání k následujícímu závěru:

Dle ustanovení § 12 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, v platném znění (dále jen s. ř. s. ), Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem a dále rozhoduje o věcech volebních, ve věcech politických stran a hnutí, v řízení o kompetenčních žalobách a o zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části.

Dle § 158 odst. 2 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním, v platném znění (dále jen trestní řád ), oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin, je povinen přijímat státní zástupce a policejní orgán. Přitom je povinen oznamovatele poučit o odpovědnosti za vědomě nepravdivé údaje, a pokud o to oznamovatel požádá, do jednoho měsíce od oznámení jej vyrozumět o učiněných opatřeních.

Z výše uvedeného vyplývá, že Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví může jednat a rozhodovat pouze v těch typech řízení a za podmínek, které mu zákony výslovně svěřují. Mezi tyto zákonem vymezené kompetence možnost projednávat podaná trestní oznámení nespadá; ta je dle § 158 odst. 2 trestního řádu vyhrazena orgánům činným v trestním řízení, jimiž jsou policejní orgány a státní zastupitelství.

V situaci, kdy Nejvyšší správní soud nemá pravomoc se trestním oznámením podatelky zabývat a o něm rozhodnout, se však nutně musel vypořádat s procesním vyústěním této situace. Nejvyšší správní soud se touto otázkou zabýval již v rozhodnutí ze dne 18. 12. 2007, č. j. Nad 39/2006-16, v němž zaujal následující názor: Zjistí-li soud rozhodující ve správním soudnictví, že v projednávané věci není dána pravomoc soudů (resp. že soudnímu řízení má předcházet řízení před jiným orgánem) a na místě není ani postup podle § 46 odst. 5 s. ř. s., návrh podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítne pro neodstranitelný nedostatek jedné z podmínek řízení a věc za přiměřeného použití § 104 odst. 1 věty druhé o. s. ř. postoupí příslušném orgánu.

Dospěje-li tedy soud rozhodující ve správním soudnictví k závěru, že věc nespadá do rozhodovací pravomoci soudů (tj. k rozhodnutí nemá pravomoc tento ani jiný soud rozhodující ve správním soudnictví a není dána ani pravomoc soudu rozhodujícího v občanském soudním řízení), nebo dospěje-li k závěru, že má řízení před soudem předcházet jiné řízení, rozhodne o odmítnutí návrhu podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. pro neodstranitelný nedostatek pravomoci soudů jako jedné z podmínek řízení a věc podle § 104 odst. 1, věty druhé, o. s. ř., ve spojení s § 64 s. ř. s. (případně též § 120 s. ř. s.), postoupí příslušnému orgánu.

Nejvyšší správní soud v případě podatelky nemá pochyb, že v její věci není dána pravomoc soudů rozhodujících ve správním soudnictví a mají se jí zabývat orgány činné v trestním řízení, a proto její podání ze dne 10. 11. 2008 podle § 46 odst. 1 písm. a) s. ř. s. odmítl a věc podle § 104 odst. 1, věty druhé, o. s. ř., ve spojení s § 64 s. ř. s., postoupil Městskému státnímu zastupitelství v Brně.

Výrok o náhradě nákladů řízení se opírá o ustanovení § 60 odst. 3, větu první, s. ř. s., ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s., neboť podání podatelky bylo odmítnuto.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 20. listopadu 2008

JUDr. Radan Malík předseda senátu