Na 317/2009-13

USNE SEN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Marie Žiškové a soudců JUDr. Lenky Kaniové a JUDr. Zdeňka Kühna v právní věci žalobkyně S. Š., proti žalovaným 1) Ing. L. Š., a 2) obci Královice, se sídlem Královice 19, 274 01 Královice, zastoupené starostou Ing. L. Š., bytem ad 1), v řízení o návrhu žalobkyně ze dne 10. 12. 2009,

takto:

I. Návrh s e odmítá.

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodn ění:

Návrhem doručeným Nejvyššímu správnímu soudu dne 11. 12. 2009 se žalobkyně domáhá přiznání finanční náhrady od starosty obce Královice, Ing. L. Š., neboť jí měl údajně poskytnout nepravdivé informace, resp. jí zatajit plánovanou výstavbu rodinných domů na pozemcích v jejím vlastnictví. Na základě těchto nepravdivých informací žalobkyně předmětné pozemky Ing. Š. prodala jako zemědělské pozemky za cenu, která neodpovídá ceně stavebních pozemků. Dále se žalobkyně domáhá toho, aby u dalších pozemků v jejím vlastnictví byl obcí Královice a Ing. Š. respektován její zákaz konat na nich oslavy, výstavy a jiné akce. K návrhu žalobkyně připojila obsáhlou dokumentaci zahrnující i písemnosti z trestního řízení, v němž byl Ing. Š. vyšetřován pro podezření z trestného činu podvodu a zneužití pravomoci veřejného činitele.

Podle § 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ), ve správním soudnictví poskytují soudy ochranu veřejným subjektivním právům fyzických i právnických osob způsobem stanoveným tímto zákonem a za podmínek stanovených tímto nebo zvláštním zákonem a rozhodují v dalších věcech, v nichž tak stanoví tento zákon.

Podle § 4 odst. 1 s. ř. s. soudy ve správním soudnictví rozhodují o a) žalobách proti rozhodnutím vydaným v oblasti veřejné správy orgánem moci výkonné, orgánem územního samosprávného celku, jakož i fyzickou nebo právnickou osobou nebo jiným orgánem, pokud jim bylo svěřeno rozhodování o právech a povinnostech fyzických a právnických osob v oblasti veřejné správy, (dále jen správní orgán ), b) ochraně proti nečinnosti správního orgánu, c) ochraně před nezákonným zásahem správního orgánu, d) kompetenčních žalobách.

Podle § 7 odst. 1 o. s. ř. v občanském soudním řízení projednávají a rozhodují soudy spory a jiné právní věci, které vyplývají z občanskoprávních, pracovních, rodinných a obchodních vztahů, pokud je podle zákona neprojednávají a nerozhodují o nich jiné orgány.

Z návrhu a z přiložené dokumentace vyplývá, že se žalobkyně domáhá jednak toho, aby žalovaní nezasahovali do jejího vlastnického práva k pozemkům, na nichž jsou bez jejího souhlasu konány oslavy a výstavy, jednak finanční náhrady od Ing. Š., jelikož mu své pozemky prodala pod cenou a za účelem zemědělského obhospodařování a nikoliv výstavby rodinných domů. Tyto vztahy mezi žalobkyní a žalovanými však mají povahu vztahů občanskoprávních. K jejich projednání a k rozhodnutí o nich mají pravomoc soudy v občanském soudním řízení, zatímco soudy ve správním soudnictví takovou pravomoc nemají.

Podle § 46 odst. 2 s. ř. s. soud návrh odmítne tehdy, domáhá-li se navrhovatel rozhodnutí ve sporu nebo v jiné právní věci, o které má jednat a rozhodnout soud v občanském soudním řízení, anebo domáhá-li se návrhem přezkoumání rozhodnutí, jímž správní orgán rozhodl v mezích své zákonné pravomoci v soukromoprávní věci. V usnesení o odmítnutí návrhu musí být navrhovatel poučen o tom, že do jednoho měsíce od právní moci usnesení může podat žalobu a ke kterému věcně příslušnému soudu.

Vzhledem k tomu, že žalobkyně se domáhá rozhodnutí v právní věci, o které má jednat soud v občanském soudním řízení, přičemž k projednání věci jsou podle toho, co žalobkyně uvedla, věcně příslušné okresní soudy, konkrétně Okresní soud v Kladně, Nejvyšší správní soud její podání podle § 46 odst. 2 věty první s. ř. s. odmítl.

O náhradě nákladů řízení Nejvyšší správní soud rozhodl v souladu s ustanovením § 60 odst. 3 s. ř. s, podle nějž nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení, byl-li návrh odmítnut.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e j s o u opravné prostředky přípustné.

Žalobkyně může do jednoho měsíce od právní moci tohoto usnesení podat žalobu k okresnímu soudu.

Bude-li žaloba podána v uvedené lhůtě, platí, že občanské soudní řízení o ní je u soudu zahájeno dnem, kdy Nejvyššímu správnímu soudu došel odmítnutý návrh.

V Brně dne 19. ledna 2010

JUDr. Marie Žišková předsedkyně senátu