č. j. Na 31/2004-9

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Ludmily Valentové a soudců JUDr. Václava Novotného a JUDr. Lenky Matyášové v právní věci navrhovatelky J.B., proti České správě sociálního zabezpečení, Praha 5, Křížová 25, o přezkoumání rozhodnutí,

takto:

Podání navrhovatelky ze dne 9. 1. 2004 se postupu je Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Navrhovatelka Jana Balabánová písemností ze dne 9. 1. 2004 podala dovolání proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 10. 2003 a adresovala ho Nejvyššímu soudu, Burešova 20, Brno. Tomuto Nejvyššímu soudu bylo její podání doručeno současně s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 10. 2003 č. 6861081249. Nejvyšší soud České republiky zaslal podání navrhovatelky Nejvyššímu správnímu soudu. Následně pak Nejvyšší soud zaslal ještě Nejvyššímu správnímu soudu písemnost České správy sociálního zabezpečení ze dne 30. 1. 2004, zn. 32-86/04.

Z podání navrhovatelky Jany Balabánové ze dne 9. 1. 2004 vyplývá, že není spokojena s rozhodnutím České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 10. 2003. Z rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 10. 2003, č. 6861081249, vyplývá, že jí Česká správa sociálního zabezpečení příslušná k řízení podle § 5 písm. a), bod 4 zák. č. 582/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů projednala odvolání Jany Balabánové ze dne 11. 6. 2003 proti rozhodnutí Pražské správy sociálního zabezpečení, územního pracoviště Praha 4-Jižní město ze dne 6. 5. 2003 jímž jí nelze v době od 4. 8. 2000 do 1. 9. 2002 považovat za osobu pečující o dítě ve smyslu ust. § 5 odst. 1 písm. r) zák. č. 155/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů a rozhodla tak, že odvolání se zamítá a napadené rozhodnutí se potvrzuje. Podle poučení je toto rozhodnutí ve smyslu ust. § 59 zák. č. 71/1967 Sb. konečné a nelze se proti němu dále odvolat.

Podání navrhovatelky ze dne 9. 1. 2004 směřující proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení ze dne 8. 10. 2003, č. 6861081249, je třeba podle jeho obsahu (i když je označeno jako dovolání) zřejmě posoudit tak, že jím navrhovatelka zřejmě chtěla podat opravný prostředek proti rozhodnutí České správy sociálního zabezpečení. soudu, který však rozhoduje o kasační stížnostech v případech stanovených zák. č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále s. ř. s.). Věcně příslušným v prvním stupni je krajský soud. Nejvyšší správní soud proto v daném případě postupem podle ust. § 7 odst. 5 s. ř. s. postoupil věc k dalšímu řízení Městskému soudu v Praze na němž bude, aby posoudil, zda se jedná o žalobu, kterou je možné za dané situace projednat, a aby eventuelně odstranil vady podání.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 28. 1. 2005

JUDr. Ludmila Valentová předsedkyně senátu