Na 304/2017-21

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Aleše Roztočila a soudců JUDr. Jiřího Pally a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci navrhovatele: Služby Bruntál s.r.o., se sídlem Slovenská 79/4, Bruntál, proti odpůrci: město Bruntál, se sídlem Nádražní 994/20, Bruntál, ve věci návrhu na zrušení opatření obecné povahy ze dne 19. 9. 2017, č. 643/21Z/2017,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Ostravě.

Odůvodnění:

[1] Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 3. 10. 2017 doručeno podání, které je podle svého obsahu návrhem na zrušení opatření obecné povahy vydaného odpůrcem dne 19. 9. 2017 usnesením č. 643/21Z/2017, jako změna č. 2 územního plánu Bruntál .

[2] Podle § 7 odst. 1 a 2 zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní (dále jen s. ř. s. ) platí, že k řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je věcně a místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

[3] Navrhovatel brojí proti opatření obecné povahy vydanému městem Bruntál. Vzhledem k tomu je soudem věcně a místně příslušným k projednání návrh Krajský soud v Ostravě (viz Příloha č. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích).

[4] Podle § 7 odst. 4 s. ř. s. platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému. Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud k projednání tohoto návrhu není věcně příslušný, postoupil jej věcně a místně příslušnému Krajskému soudu v Ostravě.

[5] Navrhovatel ve svém návrhu brojí současně proti způsobu vyřízení své námitky systémové podjatosti ze dne 19. 8. 2017(viz závěrečný návrh v podání navrhovatele). Nejvyšší správní soud nechává na uvážení krajského soudu, zda tento návrh vyloučí k samostatnému projednání nebo posoudí v rámci řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 12. října 2017

Mgr. Aleš Roztočil předseda senátu