č. j. Na 301/2006-10

USNES EN Í

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy senátu JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce V. B., proti žalovanému P. S., o kasační stížnosti žalobce proti usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 27. 7. 2005, č. j. 38 Co 301/2005 a ze dne 28. 7. 2006, č. j. 38 Co 222/2006,

takto:

I. Kasační stížnost s e o d m í t á .

II. Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti.

Odůvodnění:

Usnesením ze dne 27. 7. 2005, č. j. 38 Co 301/2005 potvrdil Krajský soud v Brně v odvolacím řízení usnesení Městského soudu v Brně ze dne 4. 5. 2005, č. j. 31 C 41/2000-98, jímž byla zamítnuta žádost žalobce o ustanovení zástupce v řízení o částku 10 041 Kč. Usnesením Krajského soudu v Brně ze dne 28. 7. 2006, č. j. 38 Co 222/2006 pak bylo potvrzeno usnesení Městského soudu v Brně ze dne 14. 4. 2006, č. j. 31 C 41/2000-116, jímž v témže řízení nebylo žalobci přiznáno osvobození od soudních poplatků.

V podané kasační stížnosti žalobce namítal, že v jeho případě v krátkém časovém období měsíců červen a červenec roku 2006 Krajský soud v Brně dvakrát rozhodl odlišně o osvobození od soudních poplatků a o ustanovení zástupce, ačkoli skutkový stav byl v obou případech stejný. Poukázal přitom na rozhodnutí Krajského soudu v Brně ze dne 22. 6. 2006, č. j. 15 Co 208/2006. Navrhl proto, aby napadená usnesení Krajského soudu v Brně byla zrušena.

Při rozhodování o kasační stížnosti žalobce Nejvyšší správní soud nejprve zkoumal, zda jsou splněny podmínky řízení.

Podle ustanovení § 102 s. ř. s. kasační stížnost je opravným prostředkem proti pravomocnému rozhodnutí krajského soudu ve správním soudnictví, jímž se účastník řízení, z něhož toto rozhodnutí vzešlo nebo osoba zúčastněná na řízení (dále jen stěžovatel ), domáhá zrušení soudního rozhodnutí. Kasační stížnost je přípustná proti každému takovému rozhodnutí, není-li dále stanoveno jinak.

V daném případě směřuje kasační stížnost žalobce proti rozhodnutím odvolacího soudu v občanskoprávní věci, nikoliv ve věci správního soudnictví. Kasační stížnost proti těmto rozhodnutím proto není přípustná. Nejvyšší správní soud z uvedeného důvodu kasační stížnost žalobce podle ustanovení § 46 odst. 1 písm. d) s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s. odmítl.

Kasační stížnost byla odmítnuta, Nejvyšší správní soud proto rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti (§ 60 odst. 3 s. ř. s. ve spojení s ustanovením § 120 s. ř. s.).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné (§ 53 odst. 3 s. ř. s.).

V Brně dne 3. ledna 2007

JUDr. Jaroslav Vlašín předseda senátu