Na 30/2015-14

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně Mgr. Jany Brothánkové a soudců JUDr. Petra Průchy a JUDr. Tomáše Langáška v právní věci žalobce: A. T., zastoupen JUDr. Beátou Kolcunovou, advokátkou, se sídlem Václavské náměstí 807/64, Praha 1, proti žalované: Komise pro rozhodování ve věcech pobytu cizinců, se sídlem náměstí Hrdinů 1634/3, Praha 4, o žalobě proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 12. 2014, č. j. MV-5392-4/SO-2014,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e k vyřízení věcně a místně příslušnému Městskému soudu v Praze.

Odůvodnění:

Nejvyššímu správnímu soudu bylo dne 21. 1. 2015 doručeno podání žalobce datované dnem 20. 1. 2015, označené jako Kasační stížnost proti rozhodnutí ze dne 7. 1. 2015 . V záhlaví podání je dále označeno napadené rozhodnutí č. j. MV-5392-4/SO-2014, a ačkoliv je uvedeno, že je napadeno rozhodnutí ze dne 7. 1. 2015, z celého podání včetně příloh je zjevné, že směřuje proti rozhodnutí žalované ze dne 31. 12. 2014, č. j. MV-5392-4/SO-2014.

Přes jeho označení z obsahu podání plyne, že se jedná o žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, o níž přísluší rozhodovat soudu ve správním soudnictví [§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. )];

Podle § 12 odst. 1 s. ř. s., Nejvyšší správní soud jako vrcholný soudní orgán ve věcech patřících do pravomoci soudů ve správním soudnictví zajišťuje jednotu a zákonnost rozhodování tím, že rozhoduje o kasačních stížnostech v případech stanovených tímto zákonem, a dále rozhoduje v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem.

O takovou věc se v daném případě nejedná, není tedy v kompetenci Nejvyššího správního soudu se jí zabývat. K rozhodování o správních žalobách jsou zásadně věcně příslušné krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.), resp. na území hlavního města Prahy Městský soud v Praze.

Podle § 7 odst. 2 s. ř. s., nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení místně příslušný soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany.

Vzhledem k tomu, že žalobce žalobou napadá rozhodnutí ve věci pobytu cizinců, místní příslušnost stanoví ustanovení § 172 odst. 6 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území

České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, tak, že k řízení o žalobě proti správnímu rozhodnutí je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu je cizinec v den podání žaloby hlášen k pobytu; jde-li o cizince, který nemusí hlásit pobyt, krajský soud, v jehož obvodu se převážně zdržuje, a v ostatních případech krajský soud, v jehož obvodu byl zjištěn pobyt cizince na území. Pobývá-li cizinec v zahraničí, je místně příslušný krajský soud, v jehož obvodu by měl cizinec po vstupu na území splnit ohlašovací povinnost. To neplatí, jde-li o rozhodnutí o správním vyhoštění, rozhodnutí o povinnosti uhradit náklady spojené se správním vyhoštěním, rozhodnutí o zajištění, rozhodnutí o prodloužení doby trvání zajištění, rozhodnutí o umístění cizince do části s přísným režimem zajištění a rozhodnutí o správním deliktu. Žalobce uvedl adresu svého pobytu v P. 6, N. A. 1740/18, na této je rovněž hlášen k pobytu v den podání žaloby. V dané věci je tudíž pro projednání žaloby místně příslušným Městský soud v Praze.

Nejvyšší správní soud proto podle § 7 odst. 4 s. ř. s. postoupil věc k vyřízení tomuto soudu, který jediný-jako soud věcně a místně příslušný-je oprávněn posoudit splnění podmínek řízení a činit další úkony v řízení.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 27. ledna 2015

Mgr. Jana Brothánková předsedkyně senátu