Na 294/2015-205

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., a JUDr. Radana Malíka v právní věci navrhovatele: Přátelé zeleného údolí Muldy , se sídlem Lesní brána č.p. 19, Moldava, zast. Mgr. Jozefem Barátem, advokátem se sídlem náměstí T. G. Masaryka 142, Příbram, proti odpůrkyni: Obec Moldava, se sídlem Moldava 113, o návrhu na zrušení opatření obecné povahy-územního plánu Moldavy ze dne 31. 10. 2012, č. j. OUM-429/2012, schváleného usnesením zastupitelstva obce Moldavy ze dne 31. 10. 2012, č. 222/16/2012,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Ústí nad Labem jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

[1] Dne 4. 11. 2015 byl Nejvyššímu správnímu soudu doručen návrh, kterým se navrhovatel po adresovaném soudu domáhá zrušení v záhlaví uvedeného opatření obecné povahy.

[2] Podle § 7 odst. 1 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), je k řízení věcně příslušný krajský soud, nestanoví-li zákon jinak. Místní příslušnost se v tomto případě řídí § 7 odst. 2 s. ř. s., podle něhož je místně příslušným ten soud, v jehož obvodu má sídlo správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany. Podle ustanovení § 7 odst. 4 s. ř. s., pak platí, že byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

[3] K rozhodování o návrhu podle § 101a a násl. s. ř. s. (návrhu na zrušení opatření obecné povahy nebo jeho části), byl do 31. 12. 2011 věcně příslušným Nejvyšší správní soud. Dosavadní ustanovení § 101c s. ř. s., které tuto příslušnost určovalo, bylo však zrušeno zákonem č. 303/2011 Sb., kterým se mění soudní řád správní, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony.

[4] Dle stávající právní úpravy je proto i u návrhu na zrušení opatření obecné povahy nutno vycházet z obecných ustanovení upravujících místní a věcnou příslušnost soudů (shora citované ustanovení § 7 odst. 1 a 2 s. ř. s.). Věcně příslušným k projednání a rozhodnutí věci je tedy krajský soud. Jelikož napadené opatření obecné povahy, vydala obec Moldava na základě usnesení svého zastupitelstva, je místně příslušným k meritornímu projednání věci Krajský soud v Ústí nad Labem, v jehož obvodu se uvedená obec nachází.

[5] Z těchto důvodů proto Nejvyšší správní soud postoupil návrh na zrušení opatření obecné povahy k projednání a rozhodnutí věcně a místně příslušnému soudu (§ 7 odst. 4 s. ř. s.), kterým je, dle § 11 odst. 2 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů, a jeho přílohy 2 bodu 5 ve spojení s přílohou 3 bodem 65, Krajský soud v Ústí nad Labem.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 18. listopadu 2015

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu