Na 292/2017-13

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy Zdeňka Kühna a soudkyň Daniely Zemanové a Michaely Bejčkové v právní věci žalobce: M. R., proti žalovanému: Městský úřad Příbram, se sídlem Tyršova 108, Příbram, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 5. 2017, čj. DÚ/1538/38612/2017/OddSŘ/Šn,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

NSS obdržel dne 19. 9. 2017 podání žalobce označené jako Dovolání . Z obsahu podání a z přiložené kopie napadeného rozhodnutí, jakož i z petitu, však vyplývá, že se jedná o správní žalobu, tedy žalobu proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti v záhlaví označenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný uznal žalobce vinným ze spáchání přestupku podle § 125c odst. 1 písm. i) body 1., 4. a písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích. Podle žalovaného ze zjištěného skutkového stavu vyplývá, že žalobce, řidič linkového autobusu, nezajistil bezpečnou přepravu cestujících, neposkytl první pomoc zraněné cestující, neohlásil na policii dopravní nehodu a nesetrval na místě nehody do jejího příchodu. Žalovaný proto žalobci uložil pokutu ve výši 2 500 Kč.

S přihlédnutím k obsahu zmíněné žaloby NSS nemá pochybnosti, že jde o věc, o níž přísluší rozhodovat soudům ve správním soudnictví [§ 4 odst. 1 písm. a) s. ř. s.]

NSS je podle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaným ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto předpisem nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v tomto konkrétním případě nejedná a není tedy v pravomoci zdejšího soudu se jí zabývat.

K řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu je věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému (§ 7 odst. 4 a 5 s. ř. s.).

NSS v souladu se shora uvedeným nezbylo, než věc postoupit Krajskému soudu v Praze. Tento soud je věcně a místně příslušný, neboť v jeho obvodu má sídlo žalovaný správním orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni (viz Příl. 2, bod 2. a Příl. 3, bod 54. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 27. září 2017

Zdeněk Kühn předseda senátu