Na 289/2017-15

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr. Petra Mikeše, Ph.D., v právní věci M. R., proti žalovanému: Městský úřad Beroun, se sídlem Husovo náměstí 68, Beroun, v řízení o podání ze dne 15. 9. 2017 proti rozhodnutí žalovaného ze dne 24. 7. 2017, č. j. MBE/50057/2017/SPR-MaF, sp. zn. 6105/2017/SPR,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění :

[1] Nejvyšší správní soud obdržel dne 18. 9. 2017 podání označené jako Odvolání proti rozhodnutí dopravního úřadu v Berouně . Z obsahu podání a z přiložené kopie napadeného rozhodnutí však vyplývá, že se jedná o podání, které směřuje proti rozhodnutí správního orgánu, konkrétně proti v záhlaví uvedenému rozhodnutí žalovaného. Tímto rozhodnutím žalovaný uznal M. R. (dále jen přestupce ) vinným ze spáchání přestupku dle § 125c odst. 1 písm. a) bod 3 a písm. k) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění účinném pro projednávanou věc. Přestupku se dopustil tím, že dne 13. 4. 2017 v 14:50 hod v obci Nižbor na pozemní komunikaci č. II/116 v ulici Lánská ve směru od obce Žilina na obec Hýskov řídil motorové vozidlo tov. zn. Peugeot, registrační značky X, které bylo technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrozil ostatní účastníky silničního provozu (nefunkční brzdový systém). Nepřizpůsobil rychlost jízdy vozidla dopravně technickému stavu pozemní komunikace a na 17,325 km vyjel s vozidlem vlevo mimo pozemní komunikaci, kde došlo k převrácení vozidla přes střechu, čímž bylo vozidlo poškozeno a přestupce byl zraněn.

[2] V petitu uvedeného podání přestupce žádá soud, aby rozhodl o zrušení bodů v této věci, vrácení řidičského oprávnění, o zrušení pokuty a nákladů.

[3] S přihlédnutím k obsahu shora uvedeného podání nemá soud pochybnosti o tom, že jde o věc, o níž příslušní rozhodovat soudům ve správním soudnictví [§ 4 odst. 1 písm. a) zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění účinném pro projednávanou věc, dále jen s. ř. s. ].

[4] Nejvyšší správní soud je dle soudního řádu správního příslušný k vyřizování kasačních stížností proti pravomocným rozhodnutím krajských soudů vydaných ve správním soudnictví, jakož i k rozhodování v dalších případech stanovených tímto nebo zvláštním zákonem. O takovou věc se v nyní projednávané věci nejedná, není proto v pravomoci Nejvyššího správního soudu se podáním ze dne 15. 9. 2017 zabývat.

[5] K řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu či jinému úkonu správního orgánu je věcně příslušný krajský soud (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Místně příslušným soudem je soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému (§ 7 odst. 4 a odst. 5 s. ř. s.).

[6] Nejvyšší správní soud proto věc postupuje Krajskému soudu v Praze. Tento soud je věcně a místně příslušný, neboť v jeho obvodu má sídlo žalovaný správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni [viz Příloha č. 2, bod 2. a Příloha č. 3, bod 2. zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í přípustný opravný prostředek.

V Brně dne 11. října 2017

JUDr. Barbara Pořízková předsedkyně senátu