Na 288/2017-12

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Radana Malíka a soudců JUDr. Barbary Pořízkové a JUDr. Tomáše Rychlého v právní věci navrhovatelky: M. H., o podání navrhovatelky ze dne 14. 9. 2017,

takto:

I. Podání navrhovatelky ze dne 14. 9. 2017 s e o d m í t á .

II. Navrhovatelka n e m á právo na náhradu nákladů řízení.

Odůvodnění:

[1] Dne 14. 9. 2017 Nejvyšší správní soud obdržel navrhovatelčino podání z téhož dne, v jehož úvodu se uvádí slova kasační stížnost dle zákona č. 150/2002 Sb. . Nejvyšší správní soud shledal, že podání, jak bylo podáno, nelze pro jeho vady projednat.

[2] Z podání nebylo patrné, co se jím navrhuje. Byť bylo podání označeno jako kasační stížnost, nebylo možné z něj jednoznačně seznat, zda navrhovatelka požaduje zrušit nějaké rozhodnutí krajského soudu vydané ve správním soudnictví (a pokud ano, jaké rozhodnutí je napadeno), nebo zda navrhovatelka požaduje něco jiného. Nejvyšší správní soud proto navrhovatelku dle § 37 odst. 5 zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního, ve znění pozdějších předpisů (dále jen s. ř. s. ), vyzval usnesením ze dne 9. 10. 2017, č. j.-4, aby uvedla, co navrhuje, a to ve lhůtě 7 dnů od doručení výzvy.

[3] Nejvyšší správní soud usnesení s výzvou zaslal navrhovatelce na její adresu, kterou uvedla (X), odkud se zásilka vrátila jako nedoručená. Poté dne 12. 10. 2017 vyvěsil oznámení o vyvěšení písemnosti na úřední desce dle § 50 odst. 2 zákona č. 99/1963 Sb., občanského soudního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen o. ř. s. ), ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Usnesení s výzvou ještě zaslal navrhovatelce na její adresu zaznamenanou v centrální evidenci obyvatel (X), kde dle sdělení České pošty, s. p., nebylo možno navrhovatelce zanechat zásilku do schránky, proto se zásilka vrátila zpět soudu.

[4] K doručení usnesení s výzvou k odstranění vad podání došlo v pondělí dne 23. 10. 2017 vyvěšením na úřední desce soudu na základě § 50 odst. 2 o. s. ř. ve spojení s § 42 odst. 5 s. ř. s. Sedmidenní lhůta stanovená ve výzvě k odstranění vad podání uplynula v pondělí dne 30. 10. 2017. Na výzvu navrhovatelka žádným způsobem nereagovala.

[5] Jelikož navrhovatelka vady svého podání ze dne 14. 9. 2017, které brání jeho projednání, ani k výzvě soudu neodstranila, Nejvyšší správní soud její podání odmítl dle § 37 odst. 5 s. ř. s. O nákladech řízení bylo rozhodnuto na základě § 60 odst. 3 s. ř. s.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 15. listopadu 2017

JUDr. Radan Malík předseda senátu