Na 288/2006-14

Usnesení

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Příhody a soudců JUDr. Michala Mazance a Mgr. Jana Passera v právní věci žalobce S., s. r. o., zastoupeného JUDr. Janou Štěpánkovou, advokátkou se sídlem Praha 5, Urbanova 1242/16, proti žalovanému: Ministerstvo financí, Praha 1, Letenská 15, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2006, čj. 49/114 133/2005-491,

t a k to :

Věc se postupuje Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Od ůvod nění:

Žalobce se žalobou doručenou Nejvyššímu správnímu soudu dne 5. 12. 2006 domáhá přezkoumání a zrušení shora označeného rozhodnutí Ministerstva financí. Jde o věc, ve které rozhodnutí náleží soudům ve správním soudnictví. Věcně příslušné k rozhodnutí o takové žalobě jsou krajské soudy (§ 7 odst. 1 s. ř. s.). Místně příslušný je krajský soud, v jehož obvodu je sídlo správního orgánu, který ve věci vydal rozhodnutí v posledním stupni (§ 7 odst. 2 s. ř. s.). Proto v souladu s § 7 odst. 5 s. ř. s. byla tato věc postoupena Městskému soudu v Praze jako soudu věcně a místně příslušnému.

Poučení: Proti tomuto usnesení nejsou opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 30. ledna 2007

JUDr. Petr Příhoda předseda senátu