Na 277/2015-9

USNESENÍ

Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy Mgr. Radovana Havelce a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana Vyklického v právní věci žalobce PaedDr. PhDr. J. P., zastoupeného Z. P., obecnou zmocněnkyní, proti žalovanému Městskému úřadu Velké Meziříčí, se sídlem Velké Meziříčí, Radnická 29, v řízení o žalobě proti rozhodnutí žalovaného ze dne 2. 10. 2015, č. j. DOP/38619/2015/4207/2015-paril,

takto:

Věc s e p o s t u p u j e Krajskému soudu v Brně jako soudu věcně a místně příslušnému.

Odůvodnění:

Podáním ze dne 12. 10. 2015 napadl žalobce shora označené rozhodnutí žalovaného, kterým mu bylo odňato řidičské oprávnění podle § 94 odst. 1 písm. a) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu).

Z obsahu zmiňovaného podání je zřejmé, že jde o žalobu podanou dle části třetí, hlavy druhé, dílu prvního zákona č. 150/2002 Sb., soudního řádu správního (dále jen s. ř. s. ), kterou se žalobce domáhá zrušení v záhlaví uvedeného správního rozhodnutí. Tato žaloba je výslovně adresována Nejvyššímu správnímu soudu a krajskému správnímu soudnictví a z jejího petitu je zřejmé, že se žalobce domáhá zrušení rozhodnutí žalovaného ve správním soudnictví.

Podle § 3 odst. 1, věty první s. ř. s. ve správním soudnictví jednají a rozhodují krajské soudy a Nejvyšší správní soud. Podle § 7 odst. 1 s. ř. s. nestanoví-li tento nebo zvláštní zákon jinak, je k řízení věcně příslušný krajský soud.

Vzhledem k tomu, že v řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, vedenému podle § 65 a následujících s. ř. s., je vždy věcně příslušným soudem krajský soud, je evidentní, že Nejvyšší správní soud není k projednání a rozhodnutí podané žaloby soudem věcně příslušným.

Podle § 7 odst. 4, věty první s. ř. s. byl-li návrh ve věci správního soudnictví podán u soudu, který není věcně příslušný k jeho vyřízení, postoupí jej tento soud k vyřízení soudu věcně a místně příslušnému.

Vzhledem k tomu, že Nejvyšší správní soud není v dané věci soudem věcně příslušným, rozhodl ve smyslu shora citovaného ustanovení o postoupení věci Krajskému soudu v Brně, který je současně soudem místně příslušným, neboť v jeho obvodu má sídlo správní orgán, který ve věci vydal rozhodnutí v prvním stupni nebo jinak zasáhl do práv toho, kdo se u soudu domáhá ochrany [§ 7 odst. 2 s. ř. s.; bod 7 Přílohy č. 2, ve spojení s bodem 75 Přílohy č. 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů (zákon o soudech a soudcích)].

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e j s o u opravné prostředky přípustné.

V Brně dne 21. října 2015

Mgr. Radovan Havelec předseda senátu